برنج
امروز پنج شنبه 30/10/1395
ارسال به دیگران دریافت خبر نامه

کاربر :

Login : ورودرمز را فراموش کرده ام

Sign up : ثبت نام

0

 
سه شنبه / /

علف هرز در مزارع برنج


?سه شنبه  30/05/1386


علف هرز در مزارع برنج

تهيه :مهندس مرضيه حيدر قلي نژاد

(کارشناس ناظر برنج منطقه فريدونکنار)مرداد ????در مزارع برنج بخصوص در برنج زارهاي شمال ايران، علاوه بر آفات و بيماريها ، علفهاي
هرز نيز خسارت زيادي به اين گياه وارد مي کنند.
اين گياهان با استفاده از آب و مواد
غذايي و اشغال قسمتي از زمين زراعي موجب کاهش عملکرد برنج گرديده و ارزش اقتصادي و
غذايي آن را پايين مي آورند.بنابراين اگر به موقع و به طور دقيق و کامل با آنها مبارزه
نشود ، خيلي زود سطح شاليزار را اشغال کرده و برنج را از بين مي برند.(?)علفهاي هرز:علف هرز گياهي است که بطور ناخواسته خارج از مکان اصلي روييده است. علف هرز ممکن است
يک ساله يا دو ساله ويا دائمي باشد وبصورت خود رو در مزارع رشد کرده و رقيب اصلي گياهان
کشت شده مي باشد و از لحاظ قدرت حياتي مقاومت بيشتري نسبت به نباتات زراعي از خود نشان
مي دهد. براي مثال رشد قاشق واش در مزرعه برنج، علف هرز محسوب مي شودچون قاشق واش به
صورت خود رو در جايي رشد ونمو کرده که کشت آن با هدف کشاورز همسو نبوده است.
 شکل ?- علف هرز قاشق واشطبقه بندي علفهاي هرز مزارع برنج:طبقه بندي علفهاي هرز براساس فصل رويش، طول رويش و نوع گياه، شکل ظاهري(مرفولوژي)،
نوع محل رويش، بومي و مهاجر بودن، نوع زياني که به محصول وارد مي کنند، فيزيولوژي گياه
هرز صورت مي گيرد.علفهاي هرز مزارع برنج از لحاظ شکل ظاهري (مورفولوژي) به باريک برگها(تک لپه ايها)
و پهن برگها(دو لپه ايها) تقسيم مي شود:الف- علفهاي باريک برگ:گياهان هرزي که داراي برگهايي با رگبرگهاي موازي بوده و تعداد اجزاي گل در آنها سه
يا مضربي از سه مي باشد اين دسته از علفهاي هرز در زمان جوانه زدن غالبا" يک لپه توليد
کرده و به فرايند بعدي ادامه حيات مي دهند مانند:اويارسلام (با نام محلي :چور،چکا،گالي،جلي)،
قياق(با نام محلي:ارداله)، سوروف( با نام محلي: وازمل،زرا،وازمبيل،کل دمه) ، بند واش
يا سگ واش.ب- علفهاي هرز پهن برگ:علفهاي هرزي که داراي برگهايي با رگبرگهايي منشعب بوده و تعداد اجزاي گل درآنها ?،
? و يا مضربي از آنها است. جوانه زدن در اين دسته از علفهاي هرزبا دو لپه و يا دو برگ
بذري آغاز شده که در موقع کنترل شيميايي با اين دسته از علفهاي هرز قابل توجه مي باشد.
از اين گروه قاشق واش (قاشک يا بارهنگ آبي) و تير کمان آبي، شبدر آبي،عدسک آبي، علف
ارزني، آزولا،سل واش،جلبکهاي ر شته ايي را مي توان نام برد (? و? ).
 شکل?- علف هرز تير کمان آبي


 شکل?- علف هرز سوروف(وازمل)علفهاي هرز مزارع برنج را مي توان از نظر طول دوره زندگي به سه دسته تقسيم نمود:

الف- علفهاي هرز يکساله:


اين علفها کليه فرايند زندگي آنها در طي يکسال يا کمتر از آن طي مي شود. علفهاي
هرز يکساله دوره رشد را با بذر آغازودر پايان دوره با تشکيل بذر کامل مي شوند مانند:
سوروف(وازمل)

ب-علفهاي هرز دو ساله:


علفهاي هرزي که دوره زندگي خود را طي دو سال مي گذرانند، در سال اول رشد رويشي
خود را کامل کرده و با اندوخته غذايي در سال دوم توليد بذر نموده و سپس به ادامه حيات
خاتمه مي دهند.


ج- علفهاي هرز چند ساله:

اين گروه از گياهان پس از توليد مثل از بين نمي روند بلکه جند ين سال متمادي
به زندگي خود ادامه مي دهند که براي کنترل اين دسته از علف ها احتياج به هزينه بيشتري
است.مثل اويار سلام، مرغ، قياق يا ذرت خوشه اي، ترشک.


 شکل4- دو نوع از اويارسلام (چور)علفهاي هرز مزارع برنج از نظر نحوه تکثير به دو گروه تقسيم مي شوند:

الف- تکثير جنسي: در اين روش باتلاقي گرده گياه
نر ومادگي سبب توليد بذر مي گردد و بقاي علف هرز را تضمين مي کند.

ب- تکثير غير جنسي: در اين روش ازدياد گياهان
بدون دخالت اندام نر و مادگي، با ريزوم (قياق) ، غده(اويارسلام) ، پياز (پياز وحشي
، سورنجان) و... صورت مي گيرد(?)


روشهاي مبارزه با علفهاي هرز مزارع
برنج:

براي مبارزه و از بين بردن علفهاي هرز در شاليزارها، معمولا" برنجکاران
به روشهاي مختلف اقدام مي نمايند:

الف - پيشگيري:

قبل از اينکه علفهاي هرز در برنج زار رشد ونمو نمايد، بهتر است از ورود بذر
آنها به مزارع جلو گيري شود و براي اين کار اقدامات زير لازم مي باشد:

• بذري که براي کاشت بکار مي رود بايستي کاملا پاک و بوجاري شده و فاقد هر گونه بذر
علف هرز و بذور غير تيپ (دلک) باشد.


• در موقع انتقال نشاء به زمين اصلي علف هرز همراه با نشاء علف هرز به زمين اصلي وارد
نشود.


• براي آنکه بذر علفهاي هرز توسط آب منتقل نگردد، هميشه بايد مسير جويها را از وجود
اين علفها پاک کرد. (?)


• حتي الا مکان بايد مانع ورود حيوانات به اين محل شد، چون در پاييز فضولات و پاهايشان
آلوده به بذر علف هرز است که در بهار سبز خواهند شد.

• توصيه مي شود که کشاورزان از قسمتهاي عاري از بيماري و عاري از علف هرز اقدام به
بذر گيري کنند تابذري بدون علف هرز و سالم و مرغوب داشته باشند. (?)


• از ورود وسايل آلوده به بذر (ماشين آلات هاي مانند کمباين وخرمن کوب ) به مزرعه جلوگيري
بعمل آيد.


• از باقي گذاشتن علفهاي هرز که توسط وجين از زمين خارج شده اند در داخل مزارع خود
داري شود.(?)

• محل احداث خزانه سال آينده را در موقع وجين از علف هرز کاملا" پاک نگهداشته و نبايد
گذاشت تا علف هرزي باقي مانده و توليد بذر نمايد.

• بعداز برداشت محصول محل خزانه سال آينده را با کاه و کلش آتش زده تا بذر و بوته هاي
علف هرز کوچک باقي مانده در محل خزانه سال آينده از بين برود.


• در صورت بارندگي ويا هر دليل ديگري که نتوان محل خزانه سال آينده را آتش زد بايد
بوته هاي علف هرزي که باقي مانده اند از زمين کند تا بعد از برداشت محصول اين بوته
ها بعلت شرايط مساعد پيش آمده رشد نکرده و بذر ندهند و پس از اين عمليات بايد اطراف
محل خزانه سال آينده را مرز کشي نمود تا هرز آب مناطق بالا دست وارد محل خزانه نشود.
ب- مبارزه زراعي :

• عمليات و مراحل مختلف آماده کردن زمين اصلي برنج در صورتي
که بموقع و به طور دقيق انجام شوند در کم کردن و يا از بين بردن علفهاي هرز تأثيري
زيادي خواهند داشت. در صورتي که شخم اول در پاييز انجام شود موجب از بين رفتن بذر سوروف
شده و از طرف ديگر،چنانچه شخم عميق و با فاصله انجام گيرد سبب مي گردد که بذر علفهاي
هرز در عمق زياد خاک قرار گرفته و جوانه آنها قادر به خروج از خاک نباشد( ? و?).


• غرقاب کردن شاليزار نقش مهمي در کنترل علفهاي هرز برنج دارد(?). در صورتي که زمين
را در اول بهار، قبل از کاشت و بعد از کاشت نشاء به صورت غرقاب آبياري نمايند، وجودآب
زياد در داخل کرتها موجب کاهش رشد علفهاي هرز بخصوص سوروف شده و از اين راه کمک زيادي
به کم شدن علفهاي هرز خواهد شد(?). حتي در فصل غير زراعي چنانچه تنظيم آب خوب انجام
گيرد مي تواند در کنترل علفهاي هرز دائمي موثر واقع شود. در تنظيم عمق آب بايد دقت
شود که سطح آب خيلي پايين نباشد. شاليزار صاف و تسطيح شده باشدبطوريکه از بعضي نقاط
آن خشکي بيرون نزند. خصوصا" ? الي ? هفته بعداز نشاء کاري شاليزار به تناوب خشک نشود
تا علف هرز فرصت جوانه زدن پيدا نکند. با تنظيم آب به عمق ‍‍?? سانتيمتر اكثر علفهاي
هرز از بين مي روند. سطح آب بايستي متناسب با رشد گياه برنج حداکثر تا ?? سانتيمتري
بالا بيايد. وحتي براي مصرف علف کشها فقط در صورت تنظيم آب با عمق مناسب مي تواند موثر
باشند.

• نشاء کاري برنج شرايطي را فراهم مي کند که نشاءها بهتر بتوانند با علف هاي هرز رقابت
کنند.زيرا نشاءها در هنگام کشت حدود ?? تا ?? سانتيمتر طول دارند در حالي که علفهاي
هرز در ابتداي رويش هستند. بنابراين روش کشت نشايي يک روش مبارزه با علف هرز نيز محسوب
مي گردد.(?)
ج – مبارزه مکانيکي:

از بين بردن علفهاي هرز مزارع برنج به وسيله کارگر(وجين) رايجترين و متداول
ترين روش مبارزه با علفهاي هرز مي باشد. وجين شاليزار در بيشتر مناطق شمال ايران به
وسيله دست انجام شده و بندرت توسط ماشينهاي وجين کن دستي صورت مي گيرد. (?)

وجين عمو ما" در دو نوبت، نوبت اول ?? تا ?? روز بعد از نشاء کاري و نوبت دوم حدود
?? تا ?? روز بعد از نشاء کاري است که با دست و يا پا بوسيله نيروي انساني زن ومرد
انجام مي گيرد. معمولا در وجين اول ?? تا ?? نفر روز و در وجين دوم ?? تا?? نفر روز
در هکتار مورد نياز است. اين روش امتيازات زيادي نسبت به روشهاي ديگر به ويژه روش شيميايي
دارد. اولا هيچ علفي در برابر اين روش مقاومت نشان نمي دهد زيرا هنگام وجين هر نوع
علف هرز از يکساله تا دائمي پهن برگ يا نازک برگ توسط دست جمع آوري و يا مدفون مي شوند.
ثانيا" براي محيط زيست و حفظ تعادل طبيعي کاملا" بي ضرر است. ثالثا" با دست کشيدن در
سطح خاک تهويه و خروج گازهاي زيان آور امکان پذير شده و اکسيژن بيشتري در اختيار ريشه
ها قرار مي گيرد. رابعا" استفاده از نيروي انساني داخل کشور خريد مواد شيميايي خارجي
را منتفي مي سازد و از نظر صرفه جوئي ارزي فوق العاده مفيد مي باشد. از معايب وجين
دستي اين است که پر زحمت و مستلزم نيروي انساني زيادي است. بنابراين توصيه مي گردد
يکبار وجين دستي ?? تا ?? روز بعد از مصرف علف کشها در برنامه کار گنجانده شود تا با
تلفيق روش شيميايي و مکانيکي بتوان شاليزار را عاري از علف هرز نگه داشت.(?)
ح – کنترل بيولوژيک :

استفاده از دشمنان طبيعي تا سطح قابل قبول اقتصادي که در حال حاضر با وجود روشهاي شيميايي
، زراعي و مکانيکي رونق چنداني ندارد.


خصوصياتي که يک عامل بيولوژيک بايد داشته باشد عبارتند از :


براي گياه برنج زيان آور نباشد، قادر به توليد مثل سريع باشد ، بايستي مقاوم بوده وقادر
به حفظ موازنه جميعت خود با علفهاي هرزباشد، با شرايط محيطي ميزبان سازگار باشد، از
گزند دشمنان و عوامل بيماري دور باشد.


ماشک شمالي علف هرز برنج را کنترل مي کند. دو عدد غاز وحشي و يا ?? ? عدد اردک علفهاي
هرز يک هکتار برنج را کنترل مي کند. (?)د- روش شيميايي:

يکي از آسانترين و موثر ترين و کم هزينه ترين روشهاي کنترل
علف هرز ، روش شيميايي است. علت تمايل کشاورزان از علف کش : 

• علفكش باعث كاهش دفعات عمليات شخم مخصو صا" در زمان كاشت مي شود.

• علف کشها تلاش عملي انسان يعني وجين دستي که کار طاقت فرسايي است را کاهش مي دهد
.


• در بازار به مقدار کافي موجود است و قيمت مناسبي نسبت به هزينه کارگري دارد. علاوه
بر مقرون بصرفه بودن در کنترل علف هاي هرز سمج مثل قياق و بند واش موفق است. (?)
در دو زمان مي توان سموم شيميايي را مصرف کرد: الف- قبل از بذر پاشي ب- بعد از بذر
پاشي


البته لازم بذکر است که معمولا" يک هفته بعد از نشاء کاري بهترين موقع است. (? )


علف کشها در کشاورزي امروزي به دودسته كلي تقسيم مي شوند:

? – علف کشهاي عمومي: ترکيبات شيميايي هستند که براي از بين بردن کليه گياهان در مزارع
زراعي و باغي و اراضي غيرزراعي مصرف مي شوند. مانند گليفوزيت( رانداپ) ، پاراکوآت(
گراماکسون)و...

? – علف کشهاي انتخابي: ترکيبات شيميايي هستند که با غلظت معيني جهت از بين بردن نوعي
خاص از گياه در زراعت فرموله شده و در شرايط مطلوب پس از مصرف اثر منفي روي گياهان
زراعي ندارد.مانند " تو- فور- دي (d – ? – ? )، بوتا کلر(ماچتي)
طريقه مصرف علف کش:

بطور کلي علف کشها در زراعت به دو طريق مصرف مي گردند:

? - روي شاخ و برگ گياه


? - ديگري در خاک پاشيده مي شوند. علف کشهايي که بصورت مايع روي اندامهاي هوايي گياه
پاشيده مي شوند به دو صورت، يکي به روش تماسي و ديگري به روش سيستماتيک( يعني علف کش
مورد نظر زماني روي شاخ وبرگ پاشيده مي شود از طريق اندامهاي هوايي جذب و سپس به درون
گياه راه پيدا مي کند.پس از وارد شدن به شيره گياه به تمام قسمتهاي حساس گياه منتقل
و او را از بين مي برد. ) باعث مرگ گياهان مورد نظر مي شوند. علف کشهايي که در خاک
جهت کنترل علفهاي هرز مصرف مي شوند، مي توان آنها را قبل از زراعت يا قبل از جوانه
زدن علفهاي هرز در مزرعه مصرف کرد.
علف کشها از نظر حرکت به سه دسته تقسيم مي شوند :

? – علف کشهاي که حرکت محدود دارند؛ اين قبيل علف کشها را روي شاخ وبرگ پاشيده و به
آنها علف کشهاي تماسي گويند(? ). البته اين علف کشها بخشهاي زير زميني را از بين نمي
برد مانند: پرو پانيل و بنتازون (با زا گران ) (?)


?- علف کشهايي که از طريق آوند آبکشي و همچنين در بعضي از گياهان که ريشه هاي رونده
دارند به دو صورت جذب مي گردد. اين گونه علف کشها براي کنترل علفهاي هرز يکساله ، دو
ساله و چند ساله قابل استفاده مي باشند. در حقيقت استفاده اصلي اين علف کشها وقتي است
که هدف از بين بردن تمامي اندامهاي گياه بخصوص اندامهاي زير زميني باشد. مانند گليفوزيت(رانداپ
) ، تو فور دي(?) و لونداکس وستاف (?).

? – علف کشهايي که از طريق آوندهاي چوبي حرکت مي کنند و خاصيت تاثير پذيري دارند ،(?)مانند
لونداکس و ستاف(?) .

* لونداکس ?? % (بن سولفورون متيل) و سينو سولفورون (ستاف) هر دو هم از طريق ريشه و
هم از طريق انامهاي هوائي گياه جذب مي شوند. بعد از جذب از طريق اندامهاي چوبي و آبکشي
از تقسيم سلولهاي مريستمي جلوگيري مي کنند.چون اين گروه از علف کشها پس از جذب در گياه
برنج برنج به سرعت خنثي مي شوند ضمن انتخابي عمل نمودن از درجه سميت کمتري براي جانداران
خونگرم برخوردار است.
انواع علف کشهاي رايج براي مزارع
برنج :
علف کشهاي مصرفي براي علف هرز سوروف :

?- رونستار (اگزا ديازون ):

پس از آنکه زمين براي نشاء کاري آماده شد يعني يک تا دو روز قبل از نشاء کاري به مقدار
? تا ? ليتر در هکتار بکار برده مي شود. البته بعد از نشاء کاري تا موقعي که سوروف
هنوز دو برگي نشده باشد مي توان آنرا بکار برد(معمو لا يک هفته بعد از نشاء کاري بهترين
زمان مصرف علف کش است). پس ا زمصرف بايد ? روز از ورود و خروج آب جلو گيري بعمل آورد.
بايد توجه داشت که مزرعه نبايستي بيش از حد غرقاب باشد زيرا سبب خفگي و سو زانندگي
نشاء مي شود. هنگام مصرف علف کش مي بايست حداقل حدود يک سوم نشاء ها روي آب باشد.

اين علف کش به صورت قطره پاش مصرف مي شود. روي سر پوش قوطي هاي اين سم سه سوراخ تعبيه
شده است که با در دست داشتن قوطي وارد مزرعه شده به فاصله ?تا ? /? متر (? قدم ) از
مرز کناري در خط مستقيم حرکت نموده و هر دو قدم يکبار قوطي را به چپ و راست تکان داده
ودر موقع برگشت به فاصله ? تا ? قدم از مسير رفت عمل سمپاشي ( قطره پاشي ) را ادامه
تا علف کش بصورت يکنواخت همه جا پخش گردد.? – بنتيو کارپ (ساترن ) :

 اگر چه بهترين موقع مصرف اين علف کش هم يک هفته بعد از نشاء کاري است، اما ترجيحا"
بعد ا ز نشاء کاري تا دو برگه شدن سوروف مي باشد. البته مي توان قبل از نشاء کاري هم
آن را مصرف کرد.


مقدار مصرف آن در قبل از نشاء کاري حدود ? ليتر و بعد از نشاء کاري ? تا ? ليتر است.

? – بو تا کلر (ماچتي ) :

زمان مصرف آن مانند ساترن يک هفته بعد از نشاء کاري است. مقدار مصرف آن ? تا ? ليتر
در هکتار است.


? – مولينيت (اوردرام ):

موقع مصرف اين سم يک هفته بعد از نشاء کاري و قبل از دو برگه شدن سوروف (وازمل) مي
باشد. چون اين علف کش داراي حلاليت زياد در آب بوده و به سرعت تبخير مي شود بايستي
بلافاصله پس از مصرف مزرعه را غر قاب کرده و ? تا ? روز از خروج آب جلو گيري نموده
و در صورت کاهش آب مجددا" مزرعه را غرقاب نماييم.


مو لينيت را مي توان بصورت قطره پاش و سمپاش مصرف کرد. در صورت مصرف قبل از نشاء کاري
بايد بلافاصله بطور سطحي با خاک مخلوط شود.


مقدار مصرف آن ? ليتر در هکتار است.


? – پروپانيل :

برخلاف علف کشهاي بالا علف کش تماسي بوده و از طريق برگ جذب مي شودو بخشهاي زير زميني
را ازبين نمي برد. موقع مصرف اين علف کش زماني است که حداکثر سوروفها سبز شده و به
مرحله ? تا ? برگي رسيده باشند. مصرف اين سم بصورت سمپاشي مي باشد ونمي توان آنرا بصورت
قطره پاش مصرف کرد. يک تا دو روز قبل از سمپاشي مي بايست آب مزرعه را خالي نموده تا
همه سوروفها از آب خارج شده و در معرض سم قرار گيرند وهم فرصتي باشد تا بذر موجود در
خاک سبز کرده و با علف کش تماس يابد. در مقع سمپاشي بايد دقت شود که محلول سم با تمام
سوروفها تماس حاصل نمايد. پس از سمپاشي تا ?? ساعت آب مزرعه همچنان قطع و سپس آبياري
گردد. چنانچه تا ? ساعت بعد از سمپاشي بارندگي شود اثر سم از بين ميرود.

مقدار مصرف ?? تا ?? ليتر در هکتار است.


لازم به تذکر است مصرف اين علف کش بعداز نشاء کاري چندان توصيه نمي شود زيرا سبب زردي
برگها مي شود.
علف کشهايي که براي جگنها و پهن برگها مصرف مي شودعبارتند از:

? – بنتازون (بازاگران):

اين علف کش تماسي بوده و در مرحله ? تا ? برگي علف هرز و پس از خالي کردن مزرعه از
آب با سمپاش پاشيده مي شود. مقدار مصرف آن ? تا ? ليتر در هکتار مي باشد.


? – تو فو ردي :

علف کشي هورموني است و مقدار مصرف آن ? تا? /? است.


? – لونداکس ?? % (بن سولفورون متيل ):

بصورت قطره پاش مصرف مي شود. مقدار مصرفي آن ?? تا ?? گرم را در? تا? ليتر آب حل کرده
و براي يک هکتا ر قابل مي باشد.


? – سينو سولفورون (ستاف):


اين علف کش بصورت قطره پاش مورد مصرف قرار مي گيرد. و مقدار ??? تا ??? گرم آن را در
? تا? ليتر آب حل نموده و قطره پاش مي کنند.در موقع قطره پاش بايستي مزرعه داراي ?
تا ? سانتيمتر آب باشد.علف کشهايي که بر روي هر سه گروه علفهاي هرز( پهن برگها، نازک برگها، جگنها) موثر است


• سان رايس پلاس و مقدار مصرف اين سم ? ليتر در هکتارو زمان مصرف قبل و بعد از نشاء
کاري است.

• ريفيت( پر تيلا کلر) و مقدار مصرفي آن ? تا ?/? ليتر در هکتار وزمان مصرف آن ? تا
? روز بعد از نشاء کاري است.

• تاپ استار ( اکساديارژيل) ومقدار مصرفي اين سم ? تا ?/? ليتر در هکتار وزمان مصرف
آن قبل از نشاءکاري است و بعلت اثر سوزانندگي بالاي تاپ استار به هيچ وجه بعد از نشاء
کاري توصيه نمي گردد (? و ?).

معايب مصرف علف کشها :

- مصرف بي رويه علف کشها سبب آلودگي محيط زيست و خاک و آب مي شود.


- هر چه مصرف علف کش بيشتر باشد جذب سيليس در گياه برنج کاهش يافته و در نتيجه سلولهاي
برنج اسفنجي شده و ابتلا به بيماري بلاست افزايش مي يابد.از آنجائيکه توليدکنندگان
علف کش بالاترين دوز مصرفي را همواره توصيه ميکنند حتي الامکان سعي شود کمتر از مقدار
توصيه شده مصرف شود تا احتمال ابتلا به بيماري بلاست کاهش يابد. - مصرف علف کش رسيدگي
محصول را به مدت ?? روز با تاخير روبرو مي کند.
علف هرز آزولا:

 يکي از علف هرز مهم که در منطقه فريدونکنار موجب آزار و اذيت
کشاورزان منطقه شده است علف هرز آزولا مي باشد براي مبارزه با اين علف هرز روشهاي زير
توصيه مي شود:

?- فاصله آخرين مرحله شخم (پادلينگ) تا نشاءکاري را کم کنيد.

?- در موقع نشاء کاري مزرعه بدون آب باشد.


?- بعداز نشاء کاري عمق آب کم باشد يا در صورت امکان مزرعه بدون آب باشد.


?- با قرار دادن ??? عدد اردک در يک هکتار مي توان آزولا را کنترل کامل نموده و حتي
آن را بصورت يک عامل مفيد در مزرعه تبديل کرد.


5- کود فسفاته در مناطق آلوده به آزولا مصرف نشود چون کود فسفاته موجب زاد و ولد آن
شده ، در نتيجه کود فسفاته را در موقع وجين مصرف کنيد و از ميزان کود ازته بکاهيد.لازم
بذکر است تغيير رنگ سبز آزولا به رنگ قرمز بد ليل کمبود فسفر مزرعه است که با دادن
کود فسفره اين علف هرز به رنگ سبز بر مي گردد.


شکل ? – علف هرز آزولا اين عکس کمبود فسفات را نشان مي دهد اين کمبود هم در زمستان
وهم در بهار ديده ميشود.در زمستان بعلت سرماي آب جذب فسفر به خوبي صورت نمي گيرد.
از مزاياي آزولادر مزرعه برنج علاوه بر تامين ازت خاک در زمانهاي خشکسالي نقش مالچ
را ايفاء مي نمايد وعمليات وجين براي ساير علفهاي هرز را کاهش مي دهد.
 منابع:

? – خدابنده ،ناصر.(????). غلات. انتشارات دانشگاه تهران.

? – ساداتي ، س اکبر و يحيي ابطالي.(????). اصول و روشهاي کنترل علفهاي هرز. انتشارات
توسعه علوم.

? – سليماني، عبدالله و بهمن اميري لاريجاني(????). اصول بهزراعي برنج . انتشارات آرويج.


? – سليماني،عبدالله و بهمن اميري لاريجاني(????). آموزشهاي عملي و تئوري در مرکز توسعه
منابع انساني کشاورزي هراز .
منبع :

اگر در مورد این مطلب نظری دارید می توانید در این قسمت ارائه نمائید:
نام
ایمیل
نظر لطفا فارسی تایپ کنید :
 
نظرات ارسال شده :

نام : ميترا ایمیل : ? زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

از مطلب مفيدتون ممنونم.اما اعداد نمايش داده نمي شوند...

نام : اکرم ایمیل : akihassani@yahoo.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

سلام مي خواستم اطلاعاتي در مورد کودهاي سيليسي در مزارع برنج بدين. متشکرم

نام : ? ایمیل : ? زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

عالي

نام : ? ایمیل : ? زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

مطالب واقعا" خوب بود . متشكرم

نام : علي اصغر ایمیل : www.aliasghar_big@yahoo.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

سلام خانم حيدرقلي نژاد،از مطالب مفيدتون ممنونم خيلي مفيد بودند،اهل بهشهر دانشجو ي ارشد علفهاي هرز فردوسي ،خواهشا اگر مطالب و عکس بيشتري در مورد علفهاي هرز و روشهاي مبارزه بيولوژيک ،شيميايي برنج داريد برايم send کنيد.

نام : نورمحمد ایمیل : ehsan_bahosh2001@yahoo.com زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

سلام، مطالب خيلي مفيدي داريد ،بعد لطف کنيد در مورد تهيه کود از برنج (کمپوست) توضيح دهيد . متشکرم.

نام : نورمحمد کرم زهي ایمیل : ehsan_bahosh2001@yahoo.com زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

سلام، مطالب خيلي مفيدي داريد ،بعد لطف کنيد در مورد تهيه کود از برنج (کمپوست) توضيح دهيد . متشکرم.

نام : soniya ایمیل : soniyasaber@yahoo.com زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

سلام خانم حيدر قلي نژاد از مطالبتون خيلي استفاده کردم ممنونم اگه ميتونيد در مورد بلاست برنج مطالبي برام بفرستين ممنون ميشم

نام : فرشيد ایمیل : www.alipour.farshid@yahoo.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :
بهترين زمان تزريق کودهاي فسفر و پتاس و اوره به زمين نشاکاري شده ؟

آيا علفکش لونداکس براي مبارزه با علف هرز چور مناسب است؟

نام : abolfazl ایمیل : abolfazl.ganbari@yahoo.com زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

سلام خانم قلي نژاد.از مطالب مفيد شما متشکرم درمورد مبارزه با علفهاي هرز در مزاع لوبيا سبز مثل سورف و اوريا سلام راهنمايم بکنيد و همجنين در مورد بهتر کاشت و داشت و لوبيا سبز و بهترين کودهاي مايع قابل استفاده ان را اميل بکننيد من ساکن بابل هستم بسيار متشکرم

نام : محمد د هاشمي نژاد ایمیل : mmhhnnb@yahoo.com زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

سلام خانم مهندس قلي نژاد . باتشكر وخدا قوت به شما .لطف نماييد در صورت امكان از كل علفهاي برنج عكس رنگي تهيه واراريه فرماييد حتي علفهاي بر روي مرز زمين. ضمنا يك خواهش از شما دارم مبني بر اينكه آدرس سايت يا e book ويا هر منبع كامل و جامع ومصور رنگي مربوط به علفهاي مزارع گندم يا جو و هم چنين عكسهاي گياهان هم چون فلور ايران دكتر احمد قهرمان بويژه ebook آن را به اينجانب راهنمايي فرماييد سپاسگذارتان خواهم بود. با تشكر ارادتمندتان هاشمي نژاد-- چالوس

نام : محمد د هاشمي نژاد ایمیل : mmhhnnb@yahoo.com زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

سلام خانم مهندس قلي نژاد . باتشكر وخدا قوت به شما .لطف نماييد در صورت امكان از كل علفهاي برنج عكس رنگي تهيه واراريه فرماييد حتي علفهاي بر روي مرز زمين. ضمنا يك خواهش از شما دارم مبني بر اينكه آدرس سايت يا e book ويا هر منبع كامل و جامع ومصور رنگي مربوط به علفهاي مزارع گندم يا جو و هم چنين عكسهاي گياهان هم چون فلور ايران دكتر احمد قهرمان بويژه ebook آن را به اينجانب راهنمايي فرماييد سپاسگذارتان خواهم بود. با تشكر ارادتمندتان هاشمي نژاد-- چالوس

نام : مجيد ایمیل : lotkeh@yahoo.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

از مطلب جامعتان ممنونم .
قطع آب شاليزار از چه زماني در كيفيت و كميت محصول اثري ندارد

نام : امير علي مطلوبي ایمیل : amiralimat@yahoo.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

سلام خانم مهندس.مطالب روان وآليست.از زحمات شما صميمانه تشکر ميکنم.در مورد ژيبرلا اگر مطلبي داريد پذيراي لطف شما خاهم بود.1388/8/15

نام : مهتاب ایمیل : mahtab_jami@yahoo.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

با سلام و تشكر. لطفا براي مبارزه با علفهاي هرز چندساله در چمن نظير قياق،اويارسلام،مرغ و ... راهنمايي بفرماييد.

نام : خانم مهندس ایمیل : ? زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

مطالب جالبي بودن.

با اجازتون عکسا رو کپي کردم..

نام : فاطمه ایمیل : ? زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

واقعا عالي بود

نام : مينا مرادي ایمیل : moradimina70@yahoo.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

سلام مطالبتون خيلي خوب بود.ولي من خيلي سريع نياز به اطلاعات زيادي راجع به sagittaria sagittifolia دلرم اگه امکان دارد هرچه سريع تر برام بفرستين.يه دنيا ممنون

نام : محمد ایمیل : javid535078@yahoo.com زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

از مطلب شما بسيار ممنونم

نام : ميثم ایمیل : absharmeysam@yahoo.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

سلام
متشکرم

نام : علي ملاوي ایمیل : ali. Malavi @yahoo.com زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

با سلام و تبريک سالنو
لطفا در خصوص علف هاي هرز کلزا اگر مطالبي داري ارسال بفرماييد

کارشناسي ارشد علفهاي هرز از شوشتر

نام : ناصر نجف ابادي ایمیل : naser_najafabadipor@yahoo.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

از مطا لب خوبتون متشکرم من دانشجوي دانشگاه باهنر کرمان هستم اگه مطالبتون عکسي هم داشت بهتر بود متشکرم

نام : سعيد ایمیل : bardia_66_2010@yahoo.com زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

سلام مطالب در مورد علف هاي هرز در مزارع برنج عالي بود ولي اعداد متاسفانه نيفتاده بود اگه ممکنه فايل doc اون رو واسم بفرستين
ممنون خداحافظ

نام : هژير ایمیل : ? زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

تصاوير عالي بود ممنونم ازتون. با سپاس فروان

نام : نيلوفر ایمیل : akihassani@yahoo.com زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

بسيار بسيار عالي بود ولي اي کاش نام علمي و خانواد و راسته هم ذکر مي شد

نام : مهران ایمیل : miniatorparseh@yahoo.com زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

سلام ، وقتتون بخير مي خواستم از زحماتتون تشكر كنم و بگم كه شما خانمها هم استعدادهاي چشمگيري داريد.
با تشكر ،مديريت مجتمع خدمات رايانه اي مينياتور پارسه مرودشت

نام : محمد پورکشکولي ایمیل : mohammad.pmi@gmail.com زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

مطالبتون بسيار خوب و مفيد بود.اگر امکان داره مثال هايي از کنترل بيولوژيک که در ايران انجام ميشه رو برام بفرستيد.

نام : فرهاد بيات ایمیل : f.bayat46@yahoo.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

سلام.عاليه.

نام : مريم ایمیل : ? زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

باسلام
مطالب، بسيار مفيد بود.اما من درمورد يكنوع علف هرز چمن كه پهن برگ بوده وروي چمن رامي پوشاند ،دنبال مطلب مي گشتم.در صورت امكان اگر اطلاعاتي در اين خصوص داريد.براي من ايميل كنيد.(لطفا)

نام : خدايي ایمیل : mogadam_1351@yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

ممنونم

نام : خدايي ایمیل : mogadam_1351@yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

ممنونم

نام : ميثم ایمیل : gitar_eshgh62@yahoo.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

خيلي خوب بود .

نام : اميد ایمیل : omidkarimigm@yahoo.com زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

مطالب واقعا" خوب بود . متشكرم

نام : بهروز خليل طهماسبي ایمیل : behroz466@yahoo.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

سلام دست شما درد نکند اگر لطف کنيد در مورد علف کشهاي شبه اکسيني برايم ميل کني

نام : آزاده ایمیل : azadeh245@yahoo.com زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

سلام و خسته نباشيد

لطفا اطلاعاتي در مورد علف هاي هرز ، بيماري ها و آفات خزانه ( از جمله سروف ، لکه قهوه اي ، پوسيدگي طوقه ، مگس خزانه ، آبدزدک و ...) در اختيار بنده قرار دهيد ، نياز بنده به اين اطلاعات فوري مي باشد در صورت عدم وجود اين اطلاعات لطفا آدرس سايت يا وبلاگي که بتوانم از آن کمک بگيرم را به من بدهيد .

با تشکر و آرزوي موفقيت روز افزون براي شما

نام : علي اصغر معظمي فر ایمیل : ? زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

با سلام خسته نباشيد
من دانشوي کارشناسي ارشد رشته مهندسي زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه مححق اردبيلي هستم ساکن امل مو ضوع پايان نامه ام مقاومت رقم هاي مختلف بر نج نسبت به علف هاي هرز هست محل اجراي کار عملي موسسه تحقيقات برنج کشور واقع در امل هست مي خواستم در باره موضوع بايان نامه ام اگه مطلبي داريد برام ايميل بزنيد با تشکرفراوان

نام : علي اصغر معظمي فر ایمیل : sasan_oooo@ yahoo. زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :سلام خسته نباشيد
من دانشوي کارشناسي ارشد رشته مهندسي زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه مححق اردبيلي هستم ساکن امل مو ضوع پايان نامه ام مقاومت رقم هاي مختلف بر نج نسبت به علف هاي هرز هست محل اجراي کار موسسه تحقيقات برنج کشور واقع در امل هست مي خواستم در باره موضوع بايان نامه ام اگه مطلبي داريد برام ايميل بزنيد با تشکرفراوان
نام : باقري ایمیل : bagheri_asghar@yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

سلام مزرعه اينجانب پراز اويار سلام شده است نياز به مطالب بيشتري دارم با تشکر
باقري

نام : باقري ایمیل : bagheri_asghar@yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

سلام مزرعه اينجانب پراز اويار سلام شده است نياز به مطالب بيشتري دارم با تشکر
باقري

نام : چماني ایمیل : h_e.chamani@yahoo.com زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

سلام.ازمطلب خوب شما متشکرم.اين مطلب با ذکر نام تهيه کننده در وبلاگ من مورد استفاده قرار گرفت.www.bestfarm.blogfa.com

نام : tiyab ایمیل : tiyabtherock@yahoo.com زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

khob bood mer30
:)

نام : مائده ایمیل : m_ma1986@yahoo.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

با سلام و خسته نباشيد و تشکر از مطالب مفيدتون
لطفا در مورد علف هاي هرز لوبيا چشم بلبلي همراه با عکس اطلاعاتي بديد. با تشکر

نام : کريمي ایمیل : sh.karimi65@gmail.com زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

ضمن تشکر از شما به جهت ارائه مطالب مفيد و جامع از علف هاي هرز و روش هاي کنترل آن در مزارع برنج، چنانچه از تصاوير بيشتري استفاده گردد مناسب تر خواهد بود، همچنين مطالبي را در خصوص استفاده از کونوويدر به عنوان جايگزيني براي کنترل مکانيکي علف هاي هرز ارائه فرمائيد تا مخاطبين با شيوه اي نوين مديريت علف هاي هرز آشنا گردند.
(کارشناس ارشد شناسائي و مبارزه با علف هاي هرز از ساري)

نام : شهروز عجم ایمیل : ajamshahrouz@yahoo.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

سلام خانم مهندس مطالب خوبي بود استفاده کردم . همکلاسي سابق شناختي؟چه خبر ؟کجايي؟09302938920لطفا تماس بگيريد.

نام : مجيد مجيدي ایمیل : majid majidi.1965@yahoo.com زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

مطالب خوب بود لطفاٌ درباره کنترل بيولوژيک علف هاي هرز اطلاعات بيشتري بدهيد.
سپاسگزارم

نام : ولي ارازي ایمیل : valiarazi@gmail.com زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

سلام با تشكر از مطالب مفيد شما لطفا اعداد و ارقام كه قسمت اصلي و كليدي مطالب مي باشد را نيز بياوريد كه در متن شما با علامت سوال آمده است در مورد آفات و بيماري ها و روش هاي كنترل نيز مطالب كاربردي و به روز شده را ارائه نماييد.

نام : سحر ایمیل : TARA.YARY@YAHOO,.COM زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

سلام مي خواستم اگر امکان داره اطلاعاتي در مورد علف کش بوتاکلر در مزارع برنج برام بفرستين ممنون ميشم

نام : oakleysunglasses ایمیل : oakleysunglasses@163.com زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

Tony nike free run Gleaton, nike blazer a photographer who turned his back on a career in New York fashion ray ban sunglasses uk and polo ralph lauren outlet,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet online,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo embarked on vans shoes,vans outlet,vans store,star wars vans shoes,cheap vans,vans shoes outlet,white vans,black vans,red vans,vans star wars,vans sneakers,vans shoes outlet store,vans sale,cheap vans shoes an itinerant louis vuitton,borse louis vuitton,louis vuitton sito ufficiale,louis vuitton outlet artistic michael kors,michael kors uk,michael kors handbags,michael kors bags quest, documenting the lives of black soccer jerseys,soccer jersey,usa soccer jersey,football jerseys cowboys and true religion creating images of the oakley sunglasses,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses cheap,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses African birkin bag,hermes belt,hermes handbags,hermes birkin,hermes bags,birkin bags diaspora in mont blanc Latin longchamp,longchamp handbags,longchamp outlet,longchamp bags,long champ America, died abercrombie and fitch,abercrombie and,abercrombie,abercrombie kids,abercrombie fitch,abercrombie.com on timberland pas cher Friday ray ban sunglasses,ray ban sunglasses outlet,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban in true religion Palo Alto, Calif. kate spade outlet,kate spade,katespade,kate spade handbags He was louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton 67.The beats by dre,dr dre,beats headphones,dre beats,beats by dr,beats by dr dre,beats audio,dr dre beats,dre headphones,beats by dre headphones,beats by dr. dre,cheap beats cause was oral cancer, pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online his wife, air max Lisa, said.Mr. Gleaton hollister uk made his photographs in louis vuitton,louis vuitton bags,louis vuitton handbags,louis vuitton uk the American karen millen dresses West and Southwest, abercrombie and longchamp,sac longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france then, most true religion prominently, air max,nike air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france in Mexico, where prada outlet,prada,prada handbags,prada sunglasses,prada shoes,prada bags he nike roshe run,roshe run,nike roshe,rosh run,roshe run pas cher,nike roshe france lived among burberry outlet online,burberry,burberry outlet,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale little-acknowledged communities of blacks — descendants of African michael kors outlet online sale,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors slaves brought to p90x,p90x3,p90x workout,p90x workout schedule,p90x workout sheets,p90x 3,p90x2 the uggs outlet New vans scarpe World centuries earlier montre pas cher by the Spanish — ugg,ugg australia,uggs,ugg pas cher,ugg soldes,bottes ugg,bottes ugg pas cher in villages on the uggs coastal swarovski uk plains tory burch outlet,tory burch,tory burch handbags,tory burch shoes,tory burch sale,toryburch,tory burch sandals,toryburch.com,tory burch flip flops of Oaxaca, uggs south of Acapulco.An exhibition of those nike air max,air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 photos, “Africa’s Legacy ray ban in wedding dresses,wedding dress,dresses for wedding,bride dresses,dresses for weddings,wedding dresses uk,cheap wedding dresses,vintage wedding dresses,monsoon wedding dresses,lace wedding dresses,wedding dresses for older brides,wedding dresses 2014 Mexico,” nike free,free run,nike free run,nike free pas cher,nike free run pas cher,nike free france which appeared nike shoes,nike outlet,nike factory,nike store,nike factory outlet,nike outlet store,cheap nike shoes,nike sneakers in galleries longchamp handbags,longchamp,longchamp outlet,longchamp bags,long champ around oakley sunglasses,oakley vault,oakley sunglasses cheap,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses the country for ugg,ugg australia,ugg italia more juicy couture than a decade beginning in the 1990s, was michael kors handbags,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors sponsored by the north face outlet,north face,the north face,northface,north face jackets,north face jackets clearance,the north face outlet Smithsonian Institution.Mr. polo ralph lauren outlet online,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo Gleaton specialized ugg,uggs,uggs canada in kate spade handbags,kate spade,kate spade outlet,katespade black-and-white portraits, their subjects christian louboutin shoes,louboutin shoes,louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,red bottoms,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins — children louis vuitton handbags,vuitton handbags,louis vuitton bags,louis vuitton purses and michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors adults, alone or in louis vuitton,louis vuitton outlet online,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton groups — almost true religion always in direct oakley pas cher,oakley,oakley soldes,lunette oakley pas cher,oakley france engagement with the camera and usually in tight frames that suggest but do not explore louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins a specific uggs outlet setting, tn pas cher,nike tn,nike tn pas cher,nike tn requin,tn requin,tn requin pas cher like a workplace vanessa bruno pas cher or a reebok outlet,reebok,reebok skyscape,reebok shoes barroom. pandora charms,pandora uk,pandora bracelet,pandora rings,pandora,pandora sale,pandora bracelets,pandora jewellery,pandora ring,pandora charm,pandora earrings,pandora jewelry,pandora necklace,pandora charms uk In an interview with The Los tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry Angeles Times in nike roshe uk 2007, he called his burberry outlet online,burberry outlet,burberry,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale pictures new balance pas cher “abstractions from sac guess,guess pas cher,guess,guess collection,sac a main guess daily prada handbags,prada,prada sunglasses,prada shoes,prada outlet,prada bags life,” saying “they tiffany and co jewelry,tiffany and co outlet,tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry may new balance shoes,new balance,balance shoes,new balance outlet,new balance store,new balance store locator,new balance shoes for women,joe's new balance outlet,newbalance,newbalance.com,new balance walking shoes look natural but nike huarache they hogan,hogan outlet,scarpe hogan,hogan sito ufficiale,hogan interactive are extremely crafted, louboutin very calculated.”“This is not journalism,” ghd,ghd hair,ghd hair straighteners,ghd straighteners he added. “I am michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors making art.”The vans,vans pas cher,vans soldes images louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton he sac longchamp,longchamp,longchamps,longchamp pas cher,sac longchamp pas cher,longchamp pliage,longchamp soldes,sac longchamps,longchamp france captured — or, better, created north face,the north face,north face pas cher,north face soldes,north face france — cannot be michael kors,sac michael kors,michael kors pas cher,sac michael kors pas cher,michael kors france called louis vuitton outlet stores,louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton intimate so much as roshe run,nike roshe,roshe runs,nike roshe run,nike roshes defiantly instyler ionic styler,instyler vivid, as if Mr. Gleaton were helping people emerge burberry pas cher from obscurity, allowing nfl jerseys,jerseys,baseball jerseys,cheap jerseys,nba jerseys,hockey jerseys,basketball jerseys,jerseys from china,cheap nfl jerseys them mac cosmetics,m a c cosmetics,mac makeup,maccosmetics.com to rolex watches,replica watches,omega watches,rolex watches for sale,replica watches uk,fake rolex announce their chanel handbags,chanel bags,chanel sunglasses,chanel purses,chanel outlet very existence. Indeed, this babyliss pro was his louboutin,christian louboutin,louboutin shoes,louboutins,louboutin uk,christian louboutin uk,red bottom shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet stated purpose.“These hermes,sac hermes,hermes pas cher,sac hermes pas cher are converse pas cher beautiful photographs of people longchamp outlet,longchamp,longchamp handbags,longchamp bags,long champ who are air max,nike air max,air max 2015,nike air max 2015,air max 90,airmax,air max 95,nike air max 90 not normally portrayed in a beautiful way,” coach factory outlet,coach factory,coach factory outlet online,coach factory online he michael kors outlet store,michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors said.Leo Antony Gleaton was born links of london uk in Detroit on Aug. 4, 1948. His father, Leo, was celine handbags,celine bag,celine bags a lululemon,lululemon canada,lululemon outlet canada,lululemon outlet online police nike air max,air max,air max pas cher,air max one,air max 90,air max france officer; his mother, jimmy choo,jimmy choo shoes,jimmy choo outlet,jimmy choo handbags the former Geraldine north face Woodson, taught school. In the late ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren pas cher,polo ralph lauren pas cher,ralph lauren france 1950s the giuseppe zanotti family moved asics,asics gel,asics running,asics running shoes,asics shoes,asics gel nimbus,asics gel kayano,asics gt to Los Angeles, where mcm handbags,mcm bags,mcm backpack,mcm outlet Tony graduated ugg pas cher from high school.He bottega veneta,bottega,bottega veneta outlet enlisted in nike free,free running,nike free run,nike free 5.0,free running 2,nike running shoes,nike free trainer,nike free trainer 5.0,free runs,free run 5.0 the Marines converse and served jordan shoes,jordans,air jordan,jordan retro,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,air jordans,cheap jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,air jordan retro in coach outlet,coach factory,coach factory outlet,coach outlet store,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online Vietnam; hollister when he returned, michael kors outlet online in the early pandora jewelry,pandora charms,pandora bracelet,pandora bracelets,pandora rings,pandora jewelry store locator,pandora charm,pandora charms clearance,pandora store,pandora jewelry outlet store,pandora jewelry sale online 1970s, he enrolled at soccer shoes,nike mercurial the University ray ban pas cher,ray ban,rayban,lunette ray ban pas cher of California, louis vuitton,louis vuitton canada,louis vuitton outlet,louis vuitton outlet online Los Angeles, where hollister,abercrombie,abercrombie fitch,hollister france,hollister pas cher,abercrombie and fitch,hollister pas cher his air force,nike air force,air force 1,air force one,nike air force 1,nike air force one,air force one nike interest in photography was ferragamo shoes,ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet sparked. He toms outlet also attended the north face jackets,north face,the north face,northface,north face outlet,north face jackets clearance,the north face outlet Art thomas sabo uk Center College iphone 6 cases,iphone 6 case,iphone 5c cases,iphone 5s cases,iphone cases,iphone case,iphone 5 cases,iphone 4s cases,iphone 4 cases,ipad cases,ipad mini cases,ipad air cases,galaxy s5 cases,galaxy s4 cases,phone cases of lacoste pas cher Design ralph lauren,ralph lauren uk,ralph lauren outlet,polo ralph lauren outlet in nike air max Pasadena and the University juicy couture outlet of ugg australia,ugg slippers,uggs boots,uggs outlet,ugg boots,ugg,uggs,ugg boots clearance,uggs on sale California, Berkeley, though he never earned a bachelor’s louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins degree.He spent mulberry,mulberry handbags,mulberry outlet,mulberry bags,mulberry uk three years in New York, working abercrombie and fitch UK as a coach purses,coach handbags,coach bags photographer’s assistant in the fashion industry and taking pictures doke & gabbana for Details and louboutin,chaussure louboutin,louboutin pas cher,chaussures louboutin,chaussure louboutin pas cher,louboutin france other magazines michael kors handbags before deciding lancel that there was lululemon outlet,lululemon,yoga pants,lulu lemon,lulu.com,lululemon.com more meaningful work elsewhere.He oakley sunglasses cheap,cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses,oakley vault,oakleys,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses was oakley in easton bats his early longchamp,longchamp bags,longchamp uk 30s, and he began hitchhiking, gucci ending insanity,insanity workout,insanity workout calendar,insanity calendar,insanity workout schedule up swarovski jewelry in coach outlet,coach factory outlet,coach outlet store,coach factory,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online Nevada, where he michael kors outlet took supra shoes pictures hollister,hollister canada,abercrombie and fitch,abercrombie,abercrombie and,abercrombie kids,af of Native sac louis vuitton,louis vuitton,louis vuitton pas cher,sac louis vuitton pas cher,louis vuitton france American louis vuitton,sac louis vuitton,louis vuitton pas cher,sac louis vuitton pas cher,louis vuitton france ranch hands air jordan,jordan pas cher,air jordan pas cher,nike air jordan,air jordan france and black wedding dresses,prom dresses,bridesmaid dresses,evening dresses,beach wedding dresses,cheap wedding dresses,homecoming dresses,prom dresses,wedding dresses rodeo riders.Plumbing valentino shoes,valentino,valentinos the timberland shoes culture of nonwhite chi flat iron,chi hair cowboys, nike trainers he traveled converse shoes,converse,converse.com,converse sneakers,converse outlet to Texas, Colorado, Idaho and Kansas; his michael kors show polo ralph lauren “Cowboys: Reconstructing an coach outlet store online,coach outlet store,coach outlet American Myth” appeared in ray ban sunglasses outlet,ray ban sunglasses,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban galleries in Oklahoma, air max Nevada and marc jacobs California. nike air max His years hollister clothing of ugg boots,uggs,ugg,ugg boots uk,ugg uk traveling and herve leger,herve leger dresses photographing in Mexico began with an rolex watches,rolex,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex interest in Mexican gucci outlet,gucci handbags,gucci belts,gucci shoes,gucci,gucci belt,gucci sunglasses,gucci bags,cheap gucci rodeo.

michael kors outlet,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors

2015.8.31
oakleysunglasses

نام : ابوذر رضایی ایمیل : abouzarrezaei3257@jmail.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

با عرض سلام و خدا قوت خدمت خواهر عزیز مهندس قلی نژاد
بسیار سپاس گزارم از مطالب علمی که گذاشتید

نام : lzm ایمیل : lizhimin1221@gmail.com زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

coach outlet


trx for sale


beats studio


change points uk


Ralph Lauren Polo


michael kors bags on sale


TRX Workout


trx for sale


Nike Air Jordan


ray ban new wayfarer


michael kors outlet


true religion uk


coach shoes


ray-ban sunglasses


coach


jordan retro shoes


michael kors outlet


pandora rings


ray ban polarized


moncler down jackets


Mizuno Shoes


exercises for trx


trx ab workouts


burberry scarf


asics Australia


burberry scarfs


adidas yeezy boost 350


burberry canada


michael kors


cheap michael kors purses


michael kors outlet


michael kors tote bags


Michael Kors Outlet


chanel bag


moncler outlet


Ralph Lauren Polo


pandora bracelets


veronique billat


Lebron 13


michael kors canada


michael kors totes


bercrombie Nederland


Michael Kors Watches Online


nike shoes


Longchamp Outlet


Michael Kors Outlet


Whitton Lodge Chesterfield Derbyshire UK


cheap michael kors handbags


top sunglasses


pandora necklaces


hermes belt


ray ban wayfarer


coach factory outlet


abercrombie outlet


chanel flap bag


true religion


Sunglasses site


beats headphones


Nike Kobe 9


brand sunglasses


sunglasses outlet


suspension trainer trx


ralph lauren shirts


coach australia


coach online


Cheap Ray Ban


yeezy shoes adidas


pandora bracelet


hermes purses


burberry scarf


Nike Jordans


kate spade


burberry


abercrombie outlet


TRX suspension workouts


ray ban online


michael kors handbags


abercrombie and fitch


Bed and Breakfast in chesterfield


ugg boots


polo outlet online


michael kors us


TRX Suspension Straps


Burberry outlet online


chanel tote


ray ban prescription sunglasses


landinggear


véronique Billat


christian louboutin shoes


balenciaga bag


TRX training workouts


jimmy choo australia


nike jordan shoes


Nike Hyperdunk 2015


burberry purse


mk outlet


TRX Workouts


air jordan shoes


chanel bags prices


Burberry Factory Outlet


burberry outlet


michael kors jet set tote


ray ban prescription glasses


asics gel kayano


Nike Air Max


mens sunglasses


mk bags


Chanel bags Outlet


michael kors outlet


polo outlet


asics shoes


michael kors hobo bag


discount sunglasses


burberry outlet canada


TRX Training workouts


kate spade UK


longchamp le pliage medium shoulder tote


prada outlet online usa


abercrombie us


michael kors


christian louboutin online


tiffany co


coach sunglasses


pandora ring


coach bags


Coach outlet online


online sale glasses


shoes online sale


abercrombie fitch


Burberry Outlet


Chanel Flap Bag Price


burberry outlet


Burberry Outlet


Polo Ralph Lauren


longchamp sale


shoes sale


michael kors tote


sunglasses hut


longchamp sale


nike lebron james


trx for sale


michael kors australia


yeezy boost 350


cheap basketball shoes


Pandora bracelet


Mizuno Shop


Yeezy Boost 350


mlb shop


Hugo Boss Online


yeezy shoes


coach bag


Canada Goose Outlet


moncler jacket


cheap trx straps


christian louboutin shoes


coach diaper bag


michael kors factory outlet


Official Ralph Lauren UK Online Store


Jordan retro


balenciaga us


burberry australia


Jordan Retro Shoes


flash sunglasses


burberry outlet


burberry


michael kors outlet


pandora jewelry


polo online


pandora rings sale


longchamp tote


sunglasses sm


moncler outlet


chanel flap bag price


Pandora Charm


michael kors hamilton tote


canada goose jacket


burberry canada


landing gears


abercrombie and fitch


beats by dre


michael kors purses outlet


Billat


Adidas Yeezy Boost 350


trx training exercises


coach handbags


KD 8 shoes


coach purses on sale


michael kors outlet


longchamp bags


Longchamp Bags


coach carter


burberry outlet


chanel bags prices fall winter 2015


Nike Air Jordan


longchamp le pliage medium


Polo Ralph Lauren


mk handbags


Kevin Durant Shoes


michael kors clutch


Kobe X Shoes


moncler outlet


longchamps


louboutin heels


MCM Outlet


hermes bag


Ralph Lauren UK


burberry outlets


MCM Bag


birkin bag hermes


true religion uk


ray-ban sunglasses


louboutin shoes


longchamp outlet


michael kors purses


Hugo Boss Store


air jordan retro


michael kors satchel


coach australia


Nike Hyperdunk Shoes


moncler us


ralph lauren


pandora rings jewelry


burberry outlet canada


burberry outlet online


TRX Training Bands


ralph lauren


prada tote


longchamp sac


longchamp backpack


asics gel


TRX Bands


hermes uk


burberry scarf


Nike Lebron Shoes


Basketball shoes


mlb.com


hermes birkin price


Mizuno Wave


moncler clothing


michael kors handbags


pandora.com


suspension training


michael kors black handbags


chanel tote bag


Jordan Retro


piumini moncler replica


nike jordan shoes


trx suspension trainer


michael kors purses


coach purse


Prada Outlet


MIZUNO Shop US


coach purses


burberry outlet


Coach Sunglasses Outlet


Kate Spade Australia


Suspension Training TRX


clk benz


Kobe 9 Shoes


MCM Tote Bag


moncler coats


TRX Training Straps


michael kors australia


michael kors outlet store


prada tote bag


prada outlet


abercrombie and fitch


michael kors outlet


Prada Shopper Tote


sheepskin boots for women


TRX Exercises


christian louboutin shoes


Nike KD 8


nike lebron shoes


nike basketball shoes


cheap moncler jacket


trx suspension training


canada goose outlet


yeezy boost 350


Nike Lebron 12


ray ban aviator


R.B Sunglasses


Coach Outlet Online


longchamp le pliage large tote sale


burberry outlet


coach outlet online


cheap trx


coach australia


cheap coach purse


Yeezy 350,Boost 350


longchamp bag


canada goose sale online


burberry outlet


ralph lauren uk


Mizuno Shop Japan


burberry online


ray ban glasses


burberry us


trx band workouts


burberry outlet


Mizuno Running Shoes


Michael Kors Watches


Ray Ban Outlet


trx suspension


michael kors factory outlet


TRX training exercises


oakley sunglasses


abercrombie and fitch


TRX Workouts


Ralph Lauren


michael kors crossbody


ugg australia


michael kors outlet


trx exercises


sac longchamp


trx suspension


Chanel Outlet


michael kors outlet


Prada Outlet


TRX Training


prada bags


michael kors purses outlet


sheepskin boots on sale


Longchamp Medium Shoulder Tote


coach purses on sale macy's


Chanel Bag Prices 2014


louboutin shoes


chanel australia


Prada Factory Outlet Store


Popular Sunglasses


burberry outlet


burberry outlet online


trx workouts


michael kors black friday


sunglasses hut


longchamp backpack


TRX Straps


michael kors handbags on sale


michael kors black purse


Oakley Outlet


michael kors outlet


pandora rings


ralph lauren uk


hermes birkin


Free Run


hermes uk


coach bags on sale


Michael Kors Watches Outlet


nike shoes australia


landing gear


CHanel Factory Outlet


coach sunglasses for women


oakley sunglasses


sheepskin boots


burberry outlet


balenciaga bags


pandora charms


longchamp backpack


abercrombie paris


asics shoes Australia


nike jordan


Coach Purses Outlet Online


pandora jewelry


yeezy boost 350 shoes


coach handbags


mcm bags


burberry outlet online


true religion jeans


ray ban clubmaster


trx


Abercrombie Fitch


pandora necklace charms


burberry online


cheap ray ban sunglasses


nike australia


ray-ban sunglasses


Burberry online


pirate system


michael kors purses on sale


major league baseball


abercrombie and fitch


Michael Kors Canada


abercrombie & fitch


michael kors


michael kors outlet


pandora necklace


trx straps


mcm tote bag


asics kayano


trx workouts canada


name brand sunglasses


canada goose sale


coach outlet


ugg australia


canada goose jacket


Coach Outlet


Longchamp Factory Outlet Online


Hermes Outlet


oakley australia


ray ban eyeglasses


Hugo Boss Outlet


sunglasses


B Derbyshire


Nike Free


coach usa


Aviator Sunglasses


michael kors outlet online


tiffany co


burberry online


trx canada


pandora princess ring


ugg boots ireland


moncler jacket


prada bags on sale


Chanel Tote Bag 2015


kate spade


coach bags


chanel


2016 trx


nike australia


lebron james shoes


RX Resistance Bands


Nike Jordan Shoes


longchamp le pliage large tote


michael kors handbags outlet


Coach Outlet Store


Hyperdunk 2016


shoes online


trx workouts


burberry australia


abssice 360


michael kors tote


air yeezy shoes


MCM Bags


ralph lauren australia


LZM8.5


آرشیو :تماس با ما :   info@berenge.com
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع ( و لینک مربوط به اطلاعات ) بلامانع است
سایت برنج    www.berenge.com