برنج
امروز یکشنبه 13/9/1401
ارسال به دیگران دریافت خبر نامه

کاربر :

Login : ورودرمز را فراموش کرده ام

Sign up : ثبت نام

0

 
یکشنبه / /

گزارش فعاليت - مرکز ترويج دشت سر- آماده سازي تا نشاء كاري


گزارش فعاليت - مرکز ترويج دشت سر- آماده سازي تا نشاء كاري

سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران
مديريت جهاد كشاورزي شهرستان آمل
مرکز ترويج دشت سر
کارشناس ناظر برنج :
مجيد مسلمي
گزارش فعاليت
آماده سازي تا نشاء كاري
اطلاعات كلي از منطقه مورد بررسي :
آماده سازي اوّليه :
لايروبي نهرها :
آماده سازي خزانه :
تهيه بذور و جوانه دار كردن بذور :
بذر پاشي در خزانه :
آماده سازي نهائي :
نشاء كاري :
اطلاعلات كلي از منطقة مورد بررسي نام مكان مورد بررسي روستاي نجار محله مي باشد كه در منطقة دشت سر از بخش دابو دشت شهرستان آمل واقع شده است كه داراي 210 خانوار مي باشد. فاصلهء شهرستان آمل حدوداً ده كيلومتر است و فاصلة آن از مركز خدمات كشاورزي دشت سر حدوداً دو كيلومتر است .
منطقة فوق داراي بيش از 80 هكتار زمين برنج كاري مي باشد و بهره برداران ان نيز حدوداً 90 نفر بوده كه ميانگين مالكيت زمين 8/0 هكتار به ازاي هر كشاورز مي باشد آن ، چند كشت بوده و مشت زمستانه بلافاصله بعد از برداشت برنج آغاز مي شود كشت زمستانه غالب دراين منطقه عبارتند از: كاهو و باقلا
کلزا و شبدر
جو و اسفناج
سير و جعفري
آماده سازي اوّليه : آماده سازي اوليهء زمين اصلي با توجه به كشت زمستانه (كاهو ، باقلا، اسفناج ، جعفري ، كلزا ، جو، شبدر ، ذرت، علوفه اي ،‌هويج ، سير،..) و زمان برداشت آنها صورت مي‌گيرد.

در شاليزارهاي با چنين كشت، شخم اوليه بعد از برداشت برنج و كاه و كلش آن كه به مصرف دام مي رسد در اواخر شهريور ماه يا دههء اول مهر ماه با گاو آهن برگردان دار صورت مي گيرد. بعد از برداشت كشت زمستانه كه از دي ماه ( جعفري ، اسفناج) شروع شده و تا اواخر ارديبهشت (باقلا، كلزا) ادامه مي يابد صورت مي گيرد.

در صورت برداشت كامل محصول همراه با كاه و كلش براي زير و رو كردن خاك و خرد كردن بقاياي گياهي باقيمانده به صورت خشك ديسك زده مي شود و در صورت باقي ماندن كاه و كلش محصول قبلي در خاك ( باقلاً ، كلزا) با گاو آهن برگردان دار اقدام به شخم نموده سپس ديسك زده مي شود.

در صورت آيش بودن زمين درزمستان ، در پاييز و يا نهايتاً در اواخر بهمن اقدام به شخم زمين اصلي مي شود .
لايروبي نهرها: اين مرحلهء كاري قبل از بهار و در اواخر بهمن ماه شروع مي شود كه كشاورزان به صورت دسته جمعي در يك روز گرد هم آمده و مسيري را كه موردنياز براي آبياري شاليزارها از آن عبور مي كند لايروبي مي كنند كه بسته به حجم لايروبي عرض رودخانه يا جوي موردنظر به صورت دستي و يا با استفاده از بيلهاي مكانيكي و نهر كن ها اين كار را انجام مي دهند.
آماده سازي خزانه : آماده سازي خزانه در دهه آخر اسفند و اوايل فروردين صورت مي گيرد بايد اين نكته را متذكر شوم كه عموماً كشاورزان محلي را كه براي خزانه در نظر مي گيرند در زمستان كشت نمي كنند و اگر هم كشت كنند به كاشت علوفه ( جهت انباره نمودن ) اختصاص مي دهند . پس از شخم زدن محل خزانه ، به صورت خشك و سپس غرقاب ديسك مي زندد تا مواد آلي كاملاً با خاك مخلوط و تجزيه شوند.

حداقل فاصله زماني لازم براي آماده سازي زمين تا بذر پاشي در اين منطقه به طور عام از ده فروردين شروع مي شود لذا آماده سازي خزانه از دهه دوم اسفند شروع شده وتا حداكثر 20 فروردين پايان مي يابد .

وسعت خزانه ها با توجه به سطح زير كشت متغير است، معمولاً كشاورزان زميني را كه براي خزانه در نظر مي گيرند بيشتر از سطح موردنياز آنهاست و از آن براي ذخيره كردن آب درمواقع كم آبي و يا ته نشين نمودن املاح آبهاي گل آلود جهت آبياري خزانه استفاده مي كنند.
معمولاً سطح حوضچه ها بيشتر از وسعت خزانه است و آن را با مرزبندي از خزانه جدا مي‌كند.

خزانه را براي مديريت بهتر ومناسب تر به چندين كرت تقسيم مي كنند عرض هر يك از كرتها را 5/1 تا 2 متر و طول آن را 15 تا 20 متر در نظر ميگيرند سپس اقدام به كرت بندي خزانه مي كنند بعد از مرزبندي كرتها اقدام به ماله كشي هر كرت مي كنيم .

بعد از ماله كشي كرتها را غرقاب كرده و سپس با استفاده از برخي علفكشهاي عمومي، علفهاي هرز را کنترل مي كنيم و 48 تا 72 ساعت قبل از بذر پاشي اقدام به تخليه آب از خزانه و آبشوئي سطح خزانه جهت بذر پاشي مي شود.
تهيه و جوانه دار كردن بذور:اين مرحله همزمان با ماله كشي خزانه شروع مي شود.
ميزان بذر مورد نياز 30 تا 50 كيلو گرم بذر خشك به ازاي هر هكتار است. معادل 100 تا 150 گرم بذر خشك در هر متر مربع از خزانه مي باشد.

روش كار به اين صورت است كه در داخل يك ظرف به اندازه مورد نياز آب ريخته سپس به آن نمك اضافه مي كنند كه ميزان نمك مصرفي را مي توان با اضافه كردن يك تخم مرغ و به سطح آب آمدن آن تعيين كرد بعد در داخل آن بذور را مي ريزيم تا بذور پوك و نيمه پر به سطح آب آمده و از بذور سالم جدا شود.

بعد از آب نمك نمودن بذور اقدام به شستشوي بذور جهت جدا شدن نمك از بذور مي‌كنيم سپس درداخل ظرف آب ربخته و بذور را در آن مي خيسانيم در اين مرحله در صورت تمايل از كودهاي بيولوژيك نيتروكسين جهت آلوده سازي بذرها استفاده مي‌كنند كه مدت آن 18 تا 24 ساعت است، بعد از اين مدت در همان ظرف بدون تخليه آب مقداري قارچ كش براي ضد عفوني بذور اضافه مي كنند كه مدت آن 18 تا 24 ساعت است كه در مجموع به 36 تا 48 ساعت مي رسد.

البته اين نكته رابايد متذكر شد كه در طي اين مدت چندين بار بايد آب داخل ظرف همراه با بذور آن مخلوط شود تا اكسيژن كافي به همة قسمتها برسد.

پس از خيساندن بذور در ظرف آنر ا به داخل يك كيسه و يا بر روي يك پوشش پلاستيكي ريخته و روي آن را با كاه و كلش و يا برخي از گياهان سبز مانند آقطي، شبدر و .... مي پوشانند .

دو نوبت در روز ( صبح و غروب ) اقدام به آب پاشي و مرطوب نمودن بذور ومخلوط كردن آنها مي كنند زماني كه طول ريشه چه به اندازه طول بذر و ساقه چه به اندازه نصف طول بذر رسيد، اقدام به بذر پاشي در خزانه مي كنند . زمان بذر پاشي بين 5 فروردين تا 5 ارديبهشت مي باشد.
بعداز پذر پاشي خزانه ها را با پوشش پلاستيكي مي پوشانند . در روزهاي گرم در ساعات نيمروز (9تا13) اقدام به آبياري خزانه و كنار زدن پوشش پلاستيكي جهت افزايش تهويه مي كنند .
در صورت مساعد بودن درجه حرارت روزانه 2 هفته بعد از بذر پاشي در خزانه يعني زماني كه گياهچه ها تقريباً 2 تا 3 برگي شده اند اقدام به برداشتن پوشش پلاستيكي مي كنند.
گياهچه ها هر 3 تا 4 روز يك برگ اضافه مي كنند كه در مرحلة 4 تا 5 برگي يعني زماني كه گياهچه ها حدوداً 18 ال 25 سانتيمتر شده اند. اقدام به انتقال گياهچه ها از خزانه به زمين اصلي جهت نشاء كاري مي كنند كه به طور معمول مدت آن يعني از پذر پاشي در خزانه تا انتقال به زمين اصلي حدوداً يك ماه است . آماده سازي نهائي : در اين مرحله زمين اصلي را غرقاب نموده واقدام به ديسك زدن وسپس ماله كشي مي‌كنند .
البته پيشنهادمي شود درمرحلة آخر ماله كشي كشاورزان مي توانندكود پايه را قبل از آخرين ماله كشي به خاك اضافه كنند وسپس ماله شكي بكنند تا كود مستقيماً در دسترسي ريشه قرار گرفته و از هدررفتن آن تا حد زيادي جلوگيري شود .
نشاء كاري : دراين مرحله اقدام به انتقال كياهچه ها از خزانه به زمين اصلي مي كنندواقدام به نشاءكاري مي كنند تعداد بوته در هر كپه 2 تا 3 براي ارقام پر محصول و فاصله بين كپه ها 25 تا 30 سانتيمتر ودر ارقام زودرش 4 تا 5 بوته در هر كپه و فاصله بين كپه ها 20 تا 25 سانتيمتر است. زمان نشاء كار در منطقه مذكور به طور معمول از 5 ارديبهشت شروع شده و تا 10 خرداد ادامه مي يابد .
تهيه : مجيد مسلمي

اگر در مورد این مطلب نظری دارید می توانید در این قسمت ارائه نمائید:
نام
ایمیل
نظر لطفا فارسی تایپ کنید :
 
نظرات ارسال شده :

نام : بي نام ایمیل : ? زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

با سلام
غلط املايي زياد دارد خواهشاً قبل از آن چک شود.
فاصله نشائ ها براي کشت مکانيزه و غير مکانيزه بايد جدا شود.

نام : امير ایمیل : tanha.amir57@yahoo.com زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

با سلام و ممنون از سايت جالبتون
اگه ميشه مطالب را بيشترش کنين

نام : بابا تبار ایمیل : babatabar@gmail زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

باسلام .تشکر ازطلاعات جالبتون ممنونم.اگر امکان داره در مورد کشت سبزي جعفري وکاهو مطلبي بنويسيد(درضمن سبزيکاري کمدره اي هارا فراموش نکنيد).

نام : باغبان ایمیل : mariyana.kh1370@YAHOO.COM زمان ارسال :
دو شنبه / /
فعال :

روش کلي نشا کاري را بگوييد نه روش نشا گياه خاص را باتشکر

نام : ? ایمیل : ? زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

سلام خسته نباشيد من دنبال نقسه بخش دشت سر آمل با روستاهايش هستم اگر مي شود در سايت خود اين نقشه را بگذاريد ممنون مي شوم باتشکر

نام : فتانه ایمیل : ? زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

سلام من دانشجوي گياهپزشکي هستم وخرم آباد زندگي ميکنم راستش براي تهيه گزارش کار عمليات کشاورزي داشتم سرچ ميکردم که اين صفحه بالا اومد. بدنبود.

نام : محمد ایمیل : mohammad.1355 زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

سلام خيلي جالب است اگر براي نشا دستگاه 6رديفه نياز داريد در خدمتيم

نام : سمیرا ایمیل : szk.2005@yahoo.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

سلام من ناظر برنج جویبار هستم که حدود سه هفته پیش امتحان دادیم و الان مشغول کار در یکی از روستاهای جویبار هستم لطفا در نوشتن گزارش کار منو راهنمایی کنید

نام : ? ایمیل : ? زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

بسمه تعال
در بخش اطلاعات کلی وضیعت کشت ؛ از آنجاییکه کشت نخست و مهم آن منطقه برنج است لذا می بایست بحث برنج با توضیحات بیشتر در اول کار بیاد و بعد سایر محصولات .
دوم اینکه مطالب شما باید اجمالی ،روان ، علمی و... باشد . با تشکر همکارتان .....

نام : ? ایمیل : ? زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

من دانشجویی ترم اخر رشته زراعت میشه در مورد دوره مدرسه در مزرعه مطالب بیشتری درج کنید بدک نبود خوب بود

نام : ? ایمیل : ? زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

العاب عيون
العاب صيف
العاب عسل
العاب عز


آرشیو :تماس با ما :   info@berenge.com
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع ( و لینک مربوط به اطلاعات ) بلامانع است
سایت برنج    www.berenge.com