برنج
امروز چهار شنبه 17/9/1400
ارسال به دیگران دریافت خبر نامه

کاربر :

Login : ورودرمز را فراموش کرده ام

Sign up : ثبت نام

0

 
پنج شنبه / /

«بررسي خصوصيات فيزيولوژيکي مرتبط با عملکرد در ارقام مختلف برنج»


بمنظور مطالعه خصوصيات کمي مرتبط با عملکرد و بررسي خصوصيات فيزيولوژيکي رشد، لاينهاي مختلف برنج در معاونت موسسه تحقيقات برنج آمل در سال 1383 مورد ارزيابي قرار گرفتند. در اين آزمايش 18 لاين بصورت طرح بلوکهاي کامل تصادفي در 3 تکرار در کرتهاي 20 متري اجرا گرديد. در اين تحقيق خصوصيات فيزيولوژيکي رشد مرتبط با عملکرد مورد بررسي قرار گرفت.«بررسي خصوصيات فيزيولوژيکي مرتبط با عملکرد در ارقام مختلف برنج»


کاظم طالشي (عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد)
نوشين اصولي (عضو هيات علمي دانشگاه آزادس اسلامي واحد خرم آباد)
مرتضي نصيري (عضو هيات علمي مرکز تحقيقات برنج آمل)


چکيده
بمنظور مطالعه خصوصيات کمي مرتبط با عملکرد و بررسي خصوصيات فيزيولوژيکي رشد، لاينهاي مختلف برنج در معاونت موسسه تحقيقات برنج آمل در سال 1383 مورد ارزيابي قرار گرفتند. در اين آزمايش 18 لاين بصورت طرح بلوکهاي کامل تصادفي در 3 تکرار در کرتهاي 20 متري اجرا گرديد. در اين تحقيق خصوصيات فيزيولوژيکي رشد مرتبط با عملکرد مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان دادند که بالاترين سطح برگ (lai) (41/4 و 78/3 متر مربع بر متر مربع) و سرعت رشد محصول (cgr) (65/121 و 56/116 گرم بر متر مربع در روز) و بالاترين دوام سطح برگ (lad) (57/48 و 62/41 متر در ده روز) مربوط به لايمهايي بوده است که ارتباط مستقيم و مثبتي بين ميزان lai ، lad و cgr با عملکرد يعني لاينهاي 8318 و 8314 وجود داشته است.

که دليل عمده آن بهبود شاخصهاي رشد cgr ، lad و lai در لاينهاي 8318 و 8314 بوده است.
همچنني صفات مرفولوژيکي گياه از قبيل ارتفاع بوته، تعداد پنجه ، طول خوشه، درصد دانه پر، درصد دانه پوک، وزن هزار دانه و عملکرد دانه مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس جدول ميانگين مربعات تعداد پنجه، طول خوشه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در سطح يک درصد معني دار شده است. مقايسه ميانگين لاينهاي مختلف مورد مطالعه بر اساس ميانگين صفات مورد مطالعه به روش دانکن صورت گرفته است.

لاينهاي 8318 و 8314 به ترتيب با ميانگين عملکرد دانه 3/6843 و 0/6660 کيلوگرم در هکتار در گروه لاينهاي مطلوب قرار گرفتند. و لاين 8302 با ميانگين عملکرد 3/5313 کيلوگرم در هکتار کمترين عملکرد دانه را داشه است. در بين اجزاي عملکرد، وزن هزار دانه و طول خوشه همبستگي معني داري با عملکرد دانه داشته است. و لذا هرگونه تغيير در صفات مذکور تاثير چشمگيري را بر عملکرد دانه خواهد گذاشت.


واژگان کليدي :
برنج- آناليز رشد – خصوصيات مورفولوژيک- اجزاي عملکرد

1- مقدمه:
برنج از جمله گياهان زراعي با سابقه کشت طولاني بوده و امروز از محصولات مهم غذايي دنيا به حساب مي آيد (پورصالح؛ 1373) دانه برنج و فرآورده هاي حاصل از آن تامين کننده حدود 41 درصد از غذاي نيمي از مردم دنيا مي باشد و از لحاظ توليد جهاني نيز مي تواند با گندم برابري نمايد. زراعت برنج از قديميترين زراعت در آسيا محسوب مي شود و بيش از 80 درصد کالري و 75 درصد پروتئين مصرفي مردم اين قاره از برنج تامين مي گردد. (شباهنگ؛ 1376) کيفيت برنج اصولاً تابعي از مقدار پروتئين دانه مي باشد. مقدار پروتئين دانه با توجه به تغييرات ژنتيکي و محيطي حدود 7 درصد در برنج سفيد و حدود 8 درصد در برنج قهوه اي مي باشد. بخش گلوتلين پروتئين برنج از تمام غلات ديگر بيشتر است . اين بخش پروتئين براي انسان از کيفيت بالايي برخوردار است . (کوچکي، 1376) زيرا بين اسيد آمينه لايسين و ساير اسيدهاي امينه تشکيل دهنده آن تعادل مطلوبي وجود دارد، بنابراين ارزش غذايي پروتئين برنج بيش از ساير لات است.

از لحاظ سطح زير کشت نيز برنج در زمره مهمترين گياهان قرار دارد. (غلامي؛ 1376) کشور هند با داشتن سطح زير سطح زير کشت 2/41 ميليون هکتار بيشترين سطح را به خود اختصاص داده و پس از آن چين با 4/33 ميليون هکتار در رتبه بعدي قرار دارد. (رجب زاده، 1350) توليد جهاني برنج در سال 1995 بيش از پانصدميليون تن شلتوک بوده است. متوسط عملکرد جهاني برنج برابر 6/3 تن در هکتار بوده است. بالاترين عملکرد برنج در دنيا متعلق به کشورهاي استراليا به ميزان 1/8 ، مصر 7/7 و آمريکا 2/6 تن در هکتار مي باشد. (رجب زاده، 1350)2- بررسي منابع:
هدف از تعيين و تجزيه شاخصهاي رشد تفسير چگونگي عکس العمل گونه هاي گياهي به يک وضعيت محيطي معين است. (لباسچي، 1382) تنها اندازه گيري دو عامل سطح برگ و وزن خشک بوته در فواصل مکرر لازمه تجزيه و تحليل رشد است. عادي ترين راه دست يابي به تجزيه و تحليل کلاسيکي رشد شامل اندازه گيريهاي دو متغيره مذکور بر روي تعداد نسبتاً طولاني (2-1 هفته) مي باشد. (کوچکي.1382) و ساير شاخصهاي رشد از طريق محاسبه بدست خواهد آمد. آناليز رشد را مي توان بر اساس تک بوته و در سطح معيني از زمين انجام داد. (لباسچي. 1382) تجزيه و تحليل رشدي تک بوته که معمولاً در مراحل اوليه رشد انجام مي شود شامل قسمتهاي زير است:


شاخص سطح برگ (lai) ، سرعت رشد محصول (cgr) ، سرعت رشد نسبي (rgr)، سرعت جذب برگ يا سرعت جذب خالص (nar) ، نسبت سطح برگ (lar) و دوام سطح برگ (lad). (کوچکي 1382)

شاخص سطح برگ (lai) عبارت است از نسبت سطح برگ به سطح زمين اشتغال شده بوسيله گياه مي باشد. ميزان lai در تراکم هاي خيلي زودتر از تراکم هاي پايين به حداکثر مي رسد. حداکثر شاخص سطح برگ در تراکم پايين اگرچه ديرتر به حد نهايي مي رسد، ولي مقدار آن بيشتر است. (karimi.1991) هر چه توزيع بوته ها در واحد سطح يکنواخت تر باشد سطح برگ افزايش مي يابد و هر چه تراکم کمتر باشد، دوام سطح برگ بيشتر و عملکرد هر بوته بالاتر مي رود. (اسلامي. 1373 و لباسچي.1371)
سرعت رشد محصول (cgr) به بهترين شکل مفهوم رشد را مي رساند و سرعت توليد را در واحد سطح زمين در زمان مشخص ساخته و اثر متقابل تنفس و فتوسنتز را نشان مي دهد. (اسلامي. 1373 و karimi.1991)

ميزان سرعت رشد نسبي (rgr) بيان کننده ماده خشک تجمع يافته در گياه در واحد زمان است و واحد آن گرم بر گرم در روز است. و rgr در سيکل رشد گياه روند کاهشي دارد. (عبدي. 1370، لباسچي.1370، campbel.1983)
بمنظور بررسي و آناليز رشد لاينهاي در طول دوره رشد، 10 روز بعد از نشاء کاري عمل نمونه گيري آغاز گرديد و هر 10 روز يک نمونه گيري انجام مي گرفت. براي نمونه گيري ماده خشک 25/0 متر مربع از هر کرت را کف بر کرده و کل نمونه بعد از برداشت وزن شده و بعنوان وزن تر نمونه منظور گرديد. نمونه را در دماي oc70 بمدت 72 ساعت در آون خشک نموده و آنرا توزين و بعنوان وزن خشک نمونه در نظر گرفته و از رابطه زير وزن خشک نمونه حساب مي شد:

اين روند براي بدست آوردن وزن خشک نمونه جهت تجزيه و تحليل ميزان ردش لاينها هر 10 روز يکبار تکرار شده و در مجموع 7 نوبت نمونه برداري از کليه کرتهاي آزمايشي صورت گرفت. در هر بار نمونه برداري جهت حذف اثرهاي حاشيه اي چند بوته بين هر دو نمونه برداري رها گرديد.

جهت محاسبه سطح برگ براي بررسي روند رشد گياه گياه تعداد 5 بوته بطور تصادفي از ميان نمونه هاي برداشت شده انتخاب نموده و توزين نموده و سپس برگهاي آن را جدا کرده و طول و عرض آن را اندازه گيري کرده و با استفاده از رابطه زير که توسط يوشيدا (1981) ارائه شد سطح برگ را بدست مي آوريم. (محمدي. 1377)

74/0 × عرض برگ × طول برگ = سطح برگ
(لازم به ذکر است که با توجه به اينکه تعداد لاينها زياد بود (18 لاين) فقط 6 لاين جهت بررسي شاخصهاي فيزيولوژيکي رشد انتخاب گرديد که از اين 6 لاين ، 3 لاين داراي بيشترين عملکرد و 3 لاين داراي کمترين عملکرد بودند. و بقيه لاينها در بين اين لاينها قرار دارند.)1-2- شاخص سطح برگ leaf areal index (lai) :
شاخص سطح برگ (lai) شاخصي است از موجودي برگ يک گياه زراعتي به سطح زمين که روي آن سايه مي اندازد که توسط د.ا.واتسون تعريف شده است. در واقع متوسط تعداد سطوح کامل برگ در آرايش محصول را نشان مي دهد. (محمدي. 1377)

با بررسي منحني تغييرات شاخص سطح برگ (نمودار1) در لاينهاي مختلف نشان ميدهد که ميزان lai بعد از نشاء کاري در تمام لاينها افزايش يافت بطوريکه بالاترين (lai) در مرحله قبل از شروع رشد زايشي مشاهده مي شود و همچنين با توجه به (نمودار1) (lai) لاين 8318 با 7/4= lai و لاين 8311 با 8/2= lai بترتيب داراي بيشترين و کمترين شاخص سطح برگ قبل از خوشه دهي مي باشد. بر اساس نظر (yoshida, 1981) حداکثر lai قبل از مرحله خوشه دهي مي باشد.

که اين داده ها با نظر (يوشيدا 1981) موافق مي باشد. و همچنين لاينهاي ديگر در بين اين دو لاين قرار گرفته اند. امام تمام لاينها بعد از نمونه گيري ششم يعني بعد از رسيدن به حداکثر مقدار خود در کليه تيمارها يک روند کاهشي را تا انتهاي دوره نشان دادند. که اين موضوع احتمالاً به علت پژمردگي و زرد شدن برگهاي مسن و پايين بوته ها به علت انتقال عنصر نيتروژن به قسمتهاي جوانتر و ريزش آنها مي باشد. (اصفهاني. 1377 و امام. 1373) در لاين 8318 بعلت استفاده بهتر و بيشتر از عناصر غذايي مثل نيتروژن و همچنين بعلت داشتن (lad) بيشتر سبب گرديده که نسبت به بقيه لاينها داراي lai بيشتر بوده و نسبت به بقيه لاينها ديرتر شروع به کاهش سطح برگ خود نمايد. (نمودار1)
و همچنين بقيه لاينها نيز بعلت داشتن وزن خشک کمتر نسبت به لاين 8318 و داشتن lad کمتر نسبت به لاين 8318 داراي شاخص سطح برگ (lai) کمتري بودند. (نمودار2)

-2- تجمع ماده خشک total dry mater (tdm) :
روند تغييرات تجمع ماده خشک در لاينهاي مختلف از الگويي تقريباً يکسان (منحني سيگموئيدي s شکل) پيروي مي کند. بطوريکه لاين 8318 بيشترين روند تجمع ماده خشک و لاين 8303 داراي کمترين روند تجمع ماده خشک مي باشد. و همچنين لاينهاي 8314 ،8302، 8304 و 8314 تقريباً نزديک لاين 8318 مي باشند.

(نمودار2) در واقع مي توان بيان نمود که لاين 8318 به علت داشتن شاخص سطح برگ (lai) و دوام سطح برگ (lad) بيشتر (نمودار 1 و نمودار6) و به علت افزايش فعاليت فتوسنتزي بيشتر موجب تجمع بيشتر هيدراتهاي کربن شده که اين امر موجب افزايش تجمع ماده خشک گرديده است. اما ميزان تجمع ماده خشک بعد از نمونه 6 که تقريباً 15 روز قبل از برداشت انجام گرفت براي کليه لاينها بعلت زردي برگها، پيري آنها و همچنين سايه انداختن برگهاي بالايي بر روي برگهاي پاييني و انتقال هيدراتهاي کربن ذخيره شده به دانه و ريزش برگهاي پاييني و افزايش بافتهاي گياهي (dingkuhn; 1991) و همچنين افزايش سرعت تنفس آنها باعث کاهش تجمع ماده خشک گرديده است. (ohnishi; 1999)
-2- سرعت رشد محصول crop growth rate (cgr) :
سرعت رشد محصول (cgr) شاخصي از راندمان توليدي سطح زمين در توليد وزن زنده گياهي مي باشد. سرعت رشد محصول (cgr) شاخصي از توليد کشاورزي است. که به د.ا.واتسون منسوب است. فقط براي گياهاني که در کنار هم، در داخل پوششهاي بسته اي از محصولات زراعي يا جوامع طبيعي رشد مي کنند به کار مي رود. واحد آن گرم متر مربع در روز يا تن در هکتار در سال مي باشد. (کريمي.1373)

بر اساس (نمودار3) لاينهاي 8318 و 8314 داراي بيشترين ميزان سرعت رشد محصول (cgr) را نسبت به بقيه لاينها دارا مي باشند. که اين افزايش را مي توان به بالا بودن ميزان lai آنها نسبت داد. (نمودار1) که لاينهاي لا lai زياد داراي توليد مواد فتوسنتزي بيشتري نموده که با توجه به رابطه مستقيم nar و cgr ، باعث افزايش cgr مي گردد. ولي در لاين 8303 نسبت به بقيه لاينها داراي cgr کمتري مي باشد. (نمودار3) که اين امر را مي توان اين گونه توجيه کرد که اين لاين به علت داشتن ميزان lai کمتر نسبت به بقيه لاينها (نمودار1) داراي توليدات فتوسنتزي کمتري بوده که باعث کاهش ميزان cgr گرديده است. که نتايج اين تحقيق با گزارشات (ying و همکاران.1998) که گزارش نمودند که ارقام پرمحصول با lai زيادتر داراي حداکثر cgr با محصول حدود 21 تا 34 گرم بر متر مربع در روز مي باشد مطابقت دارد.

سرعت رشد محصول (cgr) بعد از رسيدن به حداکثر مقدار در کليه لاينها مطابق با حداکثر شاخص سطح برگ (lai) (نمودار1) کاهش يافت. که احتمالاً اين امر به علت سايه اندازي و کاهش نفوذ نور در سايه انداز گياهي و ريزش برگهاي مسن تا انتهاي دوره رشد مي باشد. (امام. 1373) با ريزش بيشتر برگها و کاهش lai ميزان cgr نيز منفي گرديده است.


-2- سرعت رشد نسبي محصول relative growth rate (rgr)
سرعت رشد نسبي محصول (rgr) بيان کننده سرعت افزايش وزن خشک گياه نسبت به وزن اوليه در يک فاصله زماني معين مي باشد. (علي عباسي. 1382) با توجه به منحني سرعت رشد نسبي محصول (rgr) (نمودار4) در لاينهاي مختلف روند مختلفي را نشان مي دهد. و با توجه به اين نمودار مشخص گرديده که rgr در ابتداي رشد تا اواسط رشد روند ثابتي را در کليه لاينها داشته است. ده در اواخر رشد رويشي اين روند اندکي افزايش يافته است. و در لاين 8314 نسبت به بقيه بيشترين rgr و در لاين 8303 کمترين rgr را دارد. و بقيه لاينها در وسط اين دو لاين قرار گرفته اند. (نمودار4)

با افزايش رشد گ ياه در مرحله بعد از سنبله دهي و اواسط رشد زايشي به علت کاهش نسبت اندامهاي فتوسنتز کننده به اندامهاي ساختماني (اندام غيرفتوسنتز کننده) (نمودار 7) و با سايه اندازي اندامهاي بالايي بر روي اندام پاييني و کاهش توان فتوسنتزي در واحد سطح ميزان rgr کاهش يافته است. و حتي ميزان آن منفي گرديده است که اين کاهش rgr در لاينهاي 8314 و 8318 به علت کاهش بيشتر سطح برگ بوده است . اين نتايج با گزارشات (محمد. 1377) نيز مطابقت دارد.

-2- ميزان مواد فتوسنتزي خالص net assimilation rate (nar)
سرعت تجمع ماده خشک در واحد سطح برگ در واحد زمان را سرعت جذب خالص مي نامند. و واحد آن (گرم بر گرم در زمان) مي باشد. (محمدي. 1377)
بر اساس (نمودار5) ميزان فتوسنتزي خالص (nar) در لاينهاي مختلف ابتدا تقريباً ثابت بوده است و سپس براي مدتي همه لاينها بخصوص لاين 8311 روند افزايشي داشته و سپس در اواخر رشد يعني نمونه هفتم که تقريباً با پر شدن دانه همراه است ميزان nar بشدت روند کاهشي را طي نموده است. در مراحل اوليه رشد زمانيکه گياهان کوچک بوده و اغلب در معرض نور مستقيم خورشيد قرار گرفته سرعت تجمع ماده خشک بالايي داشته ولي همزمان با رشد گياه و افزايش lai برگهاي بيشتري در سايه قرار گرفته و با سايه اندازي بجاي اينکه توليد کننده مواد فتوسنتزي باشند بيشتر نقش انگل را داشته و باعث کاهش ميزان nar منفي شده است.


-2- دوام سطح برگ leaf area duration (lad)
دوام سطح برگ (lad) ، ميزان گسترش سطح برگ و هم طول دوره و مدت آنرا به حساب مي آورد و بر حسب متر مربع در روز يا هفته بيان مي شود. (کريمي. 1373)
با توجه به (نمودار6) روند تغييرات lad در لاينهاي مختلف با افزايش طول دوره رشد گياه افزايش يافته به طوريکه در مرحله ظهور پانيکل به حداکثر خود رسيده است. بيشترين ميزان lad مربوط به لاين 8318 با (50= lad) مي باشد که دليل آن مربوط است ميزان بالاي lai در اين مرحله دانست. (نمودار7) و کمترين آن مربوط به لاين 8311 ، و بقيه لاينها در بين لاين 8318 و لاين 8311 قرار دارند.

و ميزان lad بعد از مراحل ظهور خوشه بعلت پيري برگها ، ريزش و کاهش سطح برگ روند نزول را طي نموده است. معمولاً همبستگي خوبي بين lad و ميزان عملکرد محصول وجود دارد بطوريکه لاين 8318 با (50= lad) داراي عملکرد خوبي مي باشد. يوشيدا و همکاران (1981) نشان دادند که مقادير بالاي نيتروژن سبب افزايش lad و نيتروژن برگ شده و بعبارتي زوال برگ را به تاخير مي اندازد. که هر دو مستقيماً سبب افزايش عملکرد مي شود. کودپذيري بالاي لاين 8318 سبب افزايش lad و در نهايت سبب افزايش عملکرد شده است.


- نتيجه گيري:
اگرچه تغييرات فتوتيپي و تجلي همبستگي خصوصيات مورد بررسي در ژنوتيپهاي مورد مطالعه به طور قابل توجهي تحت تأثير عوامل محيطي مي باشد و بدين ترتيب براي استنتاج قطعي از چگونگي روابط صفات، تکرار آزمايش در مکان و زمان امري اجتناب ناپذير است. وليکن به طور خلاصه نتايج اين مطالعه بشرح ذيل مي باشد:

1- معين دار شدن ميانگين تيمار براي خصوصيات تعداد پنجه، طول خوشه، وزن هزار دانه و عملکرد در سطح احتمال يک درصد نمايانکر وجود تنوع کافي براي اين خصوصيات در لاينهاي مورد مطالعه مي باشد.
2- همبستگي طول خوشه و وزن هزار دانه با عملکرد بصورت مثبت و معني دار در سطح يک درصد نشان دهنده اين دو صفت در توجيه عملکرد دانه مي باشد.
3- همبستگي منفي و غيرمعني دار ارتفاع بوته و عملکرد نشان مي دهد که استفاده از لاينهاي کوتاه قد نه تنها باعث افزايش عملکرد مي شود بلکه يک روش زراعي جهت کنترل ورس مي باشد.
4- لاينهاي 8318 و 8314 که از مقادير بالاي عملکرد دانه برخوردارند داراي اجزاي عملکرد (طول خوشه، تعداد پنجه و وزن هزار دانه) بالايي برخوردار هستند.
5- شاخصهاي فيزيولوژيکي رشد lai, lad, nar,rgr در بيشتر ارقام و بخصوص در ارقام با ارتفاع کمتر در مراحل اوليه رشد گياه بيشتر بوده است اما اين افزايش، و مخصوصاً در ارقام با ارتفاع بيشتر نتوانستند عملکرد بالا را تضمين کند.

7- پيشنهادات:
1- بررسي و تکرار آزمايش در مکان و سال هاي متفاوت مي تواند ضمن برآورد متقابل عوامل محيطي با خصوصيات مورد بررسي، برآورد دقيق تري از خصوصيات مورد تحقيق را فراهم سازد.
2- بررسي ژنوتيپهاي مورد مطالعه در تاريحهاي مختلف کاشت و همچنين در تراکم هاي متفاوت مي تواند پتانسيل واقعي ارقام و لاينها را در تاريخها و تراکم هاي خاص جلوه گر سازد.
3- بکارگيري خصوصيات کيفي در شرايط آزمايشگاه و بررسي چگونگي همبستگي آنها با خصوصيات مورد مطالعه مي تواند شاخص مناسبي براي خصوصيات کيفي بر اساس صفات اندازه گيري شده در شرايط مزرعه را فراهم سازد.

منابع:
1- اسلامي، و.1373. «تأثير پارامترهاي اقليمي بر تجمع ماده خشک، عملکرد دانه و رشد طولي ساقه گندم ديم.» پايان نامه کارشناسي ارشد رشته زراعت. دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس.
2- اصفهاني، م. 1377و مقدمه اي بر اکولوژي و فيزيولوژي برنج. (ترجمه)، انتشارات دانشگاه گيلان.
3- امام، ي. و م نيک نژاد. 1373. مقدمه اي بر فيزيولوژي عملکرد گياهان زراعي. (ترجمه)، انتشارات دانشگاه شيراز
4- پورصالح، م. 1373. غلات (گندم، جو، برنج، ذرت) انتشارات صفار.
5- رجب زاده، م. 1375. اثرات تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج در اصفهان ، پايان نامه کارشناسي ارشد زراعت. دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان. 71 صفحه.
6- شباهنگ، ج. 1376. بررسي اثر محلول پاشي و کود سرک اوره بر عملکرد، ارزش و قابليت هضمي سيلويي دو رقم ذرت. پايان نامه کارشناسي ارشد زراعت. دانشگاه صنعتي اصفهان. 102 صفحه.
7- عبدي، م. 1370. «بررسي عملکرد و خصوصيات فيزيولوژيکي و مورفولوژيکي 24 رقم سورگم در منطقه اصفهان. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته زراعت. دانشکده کشاورزي دانشکده صنعتي اصفهان. ص69.
8- علي عباسي، حميدرضا. اصفهاني، مسعود. 1382 . مطالعه ارتباط بين شاخص هاي رشد و عملکرد برنج رقم خزر تحت تأثير مقادير و تقسيط کود نيتروژن. (اينترنت)
9- غلامي قاجاني، م. 1376. ارزيابي رابطه عملکرد و اجزاء آن در برنج به کمک تجزيه عليت، دانشکده کشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل.
10- کريمي ، مهدي. عزيزي. مهدي. 1373. آناليز رشد گياهان زراعي. (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.
11- کوچکي ، ع.م.ح. راشد محصل، م مفيدي و رصد آبادي. 1376 مباني فيزيولوژيکي رشد و نمو گياهان زراعي (ترجمه). چاپ اول. موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي. 404 ص.
12- کوچکي، عوض. سرمدنياء . غلامحسين. 1382. فيزيولوژي گياهان زراعي. (ترجمه) انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.
13- لباسچي، محمدحسين. شريفي عشورآبادي، ابراهيم. 1382. استفاده از شاخصهاي فيزيولوژيک رشد در بهره برداري مناسب از گل راعي. مجله علمي پژوهشي، پژوهش و سازندگي. شماره 65. زمستان 1383. صفحه 65.
14- لباسچي، محمدحسين. 1371. «بررسي جنبه هاي مختلف استفاده دو منظوره از يولاف و ارقام جو» پايان نامه کارشناسي ارشد رشته زراعت. دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان. ص 69.
15- محمدي، خسرو. 1377. بررسي کشت مستقيم برنج به روش خشکه کاري. دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت. پايان نامه کارشناسي ارشد.


16- campbel, c.a. diposiotion of nitrogen and soluble sugars in manitou spring wheat as influenced by n fertilizer, temperature and duration of moisture stress. canadian journal of plant science, 63: 73-90.
17- dingkuhn, m., h.f schnier, s.k. de datta, k. dorffing and c.javellana. 1991. relationships between ripening-phase productivity and crop duration, canopy photosynthesis, and senescence in transplanted direct-seeded lowland rice. i growth dynamics. field crops res: 8:223-234.
18- karimi, m.m. and siddique, k.h.m.1991. crop growth and relative growth rates of old and modern wheat cultivars. australian journal of agriculture research, 42: 13-20.
19- ohnishi, m.t. horrio, k.homma n.supapoj, h.takano, and s.yamamoto. 1999. nitrogen menegement and cultivars effects on rice yield and nitrogen efficiency in northeast thailand. field crop research, 64: 109-120.
20- yoshida, s. 1981. fundamentals of rice crop science. international rice research institute, los banos, philippine, 269 pp.
21- ying, j., peng, s., he, q., yang, h., yang, c., visperas, r.m., and cassman, k.g., 1998. comparision of high- yield rice in a tropical and sub-tropical environment: i. determinants of grain and dry matter.منبع : www.berenge.com

اگر در مورد این مطلب نظری دارید می توانید در این قسمت ارائه نمائید:
نام
ایمیل
نظر لطفا فارسی تایپ کنید :
 
نظرات ارسال شده :

نام : محبوبه ایمیل : m87_ashoori@yahoo.cm زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :


با سلام و خسته نباشيد. مطلب خوبي رو ارائه داديد اما کاش مواد و روشها کاملتر ارائه مي شد. در اين مقاله، صحبتي از مقدار کود مصرفي نشد. چه مقدار کود NPK مصرف شده بود؟
ممنون

نام : چاسب ایمیل : fazeli3362@yahoo.com زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

قسنگ بود

نام : کيوان ایمیل : ? زمان ارسال :
سه شنبه / /
فعال :

سلام .اگه جدول تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين ها را هم در اين مقاله مي گذاشتيد مقاله کامل تر ميشد.ممنون.

نام : فطري ایمیل : ? زمان ارسال :
جمعه / /
فعال :

روند نمودارها با استاندارد هاي تعريف شده همخواني ندارد

نام : salman ایمیل : hekmati111@yahoo.com زمان ارسال :
یکشنبه / /
فعال :

عالي بود . سال نو مبارک باشه . سلمان حکمتي از دولت رودبار

نام : نسيم ایمیل : hasanzadeh.nasim@yahoo.com زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

يه سئوال:
چرا هيچ مقاله اي پيدا نميشه که جدول تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين براي صفات آناليز رشد داشته باشه؟
ميشه خواهش کنم اگه چنين مقاله اي داشتين برام ايميل کنين؟ ممنون ميشم.


آرشیو :تماس با ما :   info@berenge.com
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع ( و لینک مربوط به اطلاعات ) بلامانع است
سایت برنج    www.berenge.com