برنج
امروز جمعه 28/10/1397
ارسال به دیگران دریافت خبر نامه

کاربر :

Login : ورودرمز را فراموش کرده ام

Sign up : ثبت نام

0

 
سه شنبه / /

بررسي برخي خصوصيات مرفولوژيك مؤثر بر عملكرد و اجزاي عملكرد ژنوتيپ‌هاي مختلف برنج


جهت تعيين مهم‌ترين خصوصيات مرفولوژيك مؤثر بر عملكرد دانه برنج، آزمايشي در سال زراعي 84-1383 در مؤسسه تحقيقات برنج كشور- معاونت مازندران (آمل) با ده ژنوتيب برنج در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي با سه تكرار اجرا گرديد. ژنوتيپ‌هاي مورد مطالعه شامل 8 لاين اميدبخش و دو رقم شاهد فجر و ندا بود.بررسي برخي خصوصيات مرفولوژيك مؤثر بر عملكرد و اجزاي عملكرد ژنوتيپ‌هاي مختلف برنج
1- مرتضي نصيري:
هيئت علمي مؤسسه تحقيقات برنج كشور- معاونت مازندران

2- رحمت‌الله صالحي زرخوني:
كارشناس ارشد مهندسي كشاورزي- زراعت

3- داود براري تاري
عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي- واحد آيت‌ا… آملي

4- يوسف نيك‌نژاد
عضو هيئت علمي دانشگاه اسلامي واحد آيت‌ا… آمليچكيده:

جهت تعيين مهم‌ترين خصوصيات مرفولوژيك مؤثر بر عملكرد دانه برنج، آزمايشي در سال زراعي 84-1383 در مؤسسه تحقيقات برنج كشور- معاونت مازندران (آمل) با ده ژنوتيب برنج در قالب طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي با سه تكرار اجرا گرديد. ژنوتيپ‌هاي مورد مطالعه شامل 8 لاين اميدبخش و دو رقم شاهد فجر و ندا بود. در اين آزمايش صفاتي از قبيل عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيكي، شاخص برداشت، تعداد پنجه، تعداد دانه در خوشه، تعداد خوشه، درصد دانه پر، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، تعداد برگ فعال، زوايه برگ پرچم، زاويه ساير برگ‌ها، مساحت برگ پرچم، spad ، قطر ساقه و طول خوشه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه ژنوتيپ‌هاي برنج از نظر عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيكي، شاخص برداشت، تعداد دانه در خوشه، تعداد خوشه، تعداد پنجه، طول خوشه، ارتفاع بوته، مساحت برگ پرچم، زاويه ساير برگ‌ها، و طول خوشه داراي اختلاف معني‌دار در سطح احتمال 1% و از نظر قطر ساقه اختلاف معني‌دار در سطح احتمال 5 % و از نظر وزن هزار دانه و درصد دانه‌هاي پر، تعداد برگ فعال و زاويه برگ پرچم و spad اختلاف معني‌دار نداشتند.

در بين ژنوتيپ‌هاي مورد بررسي لاين 106 بالاترين عملكرد دانه (0267/7 تن در هكتار) و لاين شماره 104 كمترين عملكرد دانه (36/5 تن در هكتار) را به خود اختصاص داد. نتايج اين بررسي حاكي از آن است خصوصياتي مانند عملكرد بيولوژيك، درصد دانه‌هاي پر، وزن هزار دانه، تعداد كل دانه در خوشه و تعداد برگ فعال بعد از گل‌دهي را مي‌توان براي انتخاب در جهت بهبود عملكرد دانه معرفي كرد.
كلمات كليدي:
برنج، عملكرد، لاين اميدبخش، شاخص برداشت، صفات مورفولوژيك

مقدمه:
توليد دانه يك پديده پيچيده بوده كه عوامل چندي به طور مستقيم و غير مستقيم بر آن مؤثرند (2). عملكرد دانه برنج برآيند عواملي مانند طول دوره رشد گياه، سرعت، مدت و ارتباط بسياري از فرآيندهاي حياتي در مراحل نمو گياهي است. هيچ فرآيندي به تنهايي كليد دسترسي در برنج به علت افزايش دانه بسيار محدود است زيرا از نظر فيزيولوژيكي رشد دانه توسط پوست دانه محدود مي‌شود و در اغلب مناطق وزن هزار دانه برنج يكي از پايدارترين خصوصيات واريته‌اي به شمار مي‌رود. (2) پيردشتي و همكاران (1376)، گزارش كردند كه ارقامي كه داراي عملكرد بيولوژيكي بالا مي‌باشند، در صورتي‌كه شاخص برداشت پايين‌تري داشته باشند از كارآيي انتقال مواد فتوسنتزي كمتري نسبت به ساير ارقام برخوردارند، هدف اين مقاله اين است با توجه به اين‌كه معرفي ارقام در زمينه دست‌يابي به عملكرد بالا در گياه برنج از اهميت بالايي برخوردار است بررسي خصوصيات مورفولوژيك مؤثر بر عملكرد دانه در لاين‌هاي اميدبخش ضروري به نظر مي‌رسد. (1)غالباً محققان نيازمندند كه از نتيجه نهايي يعني عملكرد نهايي ماده خشك اطلاع حاصل نمايند. حوادث طول وره رشد ممكن است تأثير مشخصي روي نتيجه نهايي داشته باشد. يك راه براي تجزيه‌ي عوامل مؤثر در عملكرد و تكامل گياه كه به نام تجزيه و و تحليل رشد معروف است از روي تجمع مواد فتوسنتزي حاصل مي‌باشد كه در طول زمان به طور طبيعي جمع شده است.

تنها اندازه‌گيري دو عامل، سطح برگ و وزن خشك در فواصل مكرر لازمه تجزيه و تحليل رشد ديگر كميت‌هاي تجزيه و تحليل رشد از طريق محاسبه به دست مي‌آيند عادي‌ترين راه دست‌يابي به تجزيه و تحليل پلاستيكي رشد، شامل اندازه‌گيري‌هاي دو پارامتر مذكور بر روي تعداد نسبتاً زيادي از گياهان در فواصل زماني نسبتاً طولاني مي‌باشد. راه دوم متضمن اندازه‌گيري وزن خشك و سسط برگ با فواصل زماني كوتاه‌تر بر روي تعداد كمتري از گياهان مي‌باشد. هر دو راه ميانگين تغييرات كمي را كه در سط هر فاصله زماني معين اتفاق مي‌افتد، به دست مي‌دهد (هانت 1378). متخصصات زراعت معمولاً رشد اجتماعي گياهي را تجزيه و تحليل مي‌نمايند چون‌كه اين مورد بيانگر جمع عملكرد اقتصادي مي‌باشد.
مواد و روش‌ها

آزمايش در سال 84-1383 در محل مؤسسه تحقيقات برنج كشور- معاونت مازندران (آمل) با 36 درجه و 28 دقيقه شمالي، 52 درجه و 23 دقيقه شرقي، 8/29 متر ارتفاع از سطح دريا آغاز گرديد. اين آزمايش به صورت طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي در سه تكرار و ده تيمار (8 لاين خالص و دو رقم شاهد فجر و ندا) انجام گرفت. اين لاين‌ها تعدادي از لاين‌هاي خالص ارسالي از (irri) بوده كه پس از انجام بررسي‌هاي اوليه تعداد 8 لاين به عنوان لاين برتر انتخاب گرديدند. بعد از يك ماه از بذرپاشي نشاء‌هاي 30 روزه به زمين منتقل شده و در كرت‌هاي به ابعاد 5×3 مترمربع كشت شوند. فاصله كشت 25×25 سانتي‌متر و تعداد رديف‌ها 20×12 بوده به صورت كپه‌اي نشاء‌كاري شدند. مبارزه با علف‌هاي هرز و ساير عمليات داشت مطابق با دستورالعمل‌هاي فني مؤسسه تحقيقات برنج انجام شد. كودهاي نيتروژن، فسفر، پتاس به ميزان 100-100-100 كيلوگرم در هكتار از نشاء‌كاري مصرف شد. كود سرك اوره در دو مرحله 25و40 روز پس از نشاءكاري به مقدار 50 كيلوگرم در هكتار به‌كار برده شد. در زمان برداشت 5 مترمربع از متن هر كرت براي اندازه‌گيري عملكرد و اجزاي عملكرد در نظر گرفته شد و صفاتي نظير تعداد دانه در خوشه، تعداد خوشه، درصد دانه‌هاي پر، وزن هزار دانه، عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيكي و شاخص برداشت محاسبه گرديد. براي محاسبات آماري و رسم نمودار از نرم‌افزار excel ,sas و براي مقايسه ميانگين‌ها از روش دانكن استفاده شد.

نتايج و بحث

ميانگين مربعات صفات مورد مطالعه نشان داد كه بين تيمارهاي مختلف از نظر عملكرد دانه، شاخص برداشت، عملكرد بيولوژيكي، تعداد دانه در خوشه، و تعداد خوشه و تعداد پنجه اختلاف معني‌داري وجود دارد. ميانگين تعداد پنجه رقم شاهد ندا به طور معني‌داري از بقيه ارقام بيشتر بوده و بالاترين وزن هزار دانه نيز براي لاين شماره 106 به دست آمد. لاين شماره 104 نسبت به ساير ژنوتيپ‌ها از نظر ميانگين تعداد دانه در پانيكول اختلاف معني‌داري داشت. بيشترين و كمترين تعداد دانه در پانيكول به ترتيب متعلق به لاين شماره 2،104/319 و رقم ندا با 4/132 دانه در پانيكول بود. آكيتا (akita, 1989) گزارش كرد كه واريته‌هاي زودرس‌تر نسبت به واريته‌هاي ديررستر داراي راندمان تشكيل خوشه‌چه بيشتر هستند و يكي از علل فيزيولوژيكي براي توانايي تشكيل خوشه‌چه بيشتر در اين واريته‌ها مقدار نيتروژن بيشتر غلاف در مرحله تشكيل پانيكول است. ارقام مورد آزمايش از نظر درصد دانه پر در گروه‌هاي متفاوت آماري، قرار گرفتند. به طوري‌كه لاين 106 بيشترين درصد دانه‌هاي پر را به خود اختصاص داد. اين لاين به علت تعداد دانه كم داراي درصد خوشچه‌هاي بارور بيشتر بود. در بين ارقام مختلف از نظر بيوماس اختلاف معني‌داري مشاهده شد.


لاين 106 داراي ماده خشك بيشتري نسبت به لاين‌ها و ارقام ديگر بود. اين امر احتمالاً به علت تعداد برگ زياد و درصد دانه‌هاي پر و عملكرد بالاي اين لاين مي‌باشد. (جدول 2) ارقام مورد مطالعه از نظر شاخص برداشت اختلاف معني‌داري داشتند. لاين 104،101 داراي بيشترين شاخص برداشت و رقم شاهد فجر داراي كمترين شاخص برداشت بود. رقم فجر به علت دارا بودن تعداد دانه كم در خوشه و وزن كم هزار دانه آن، شاخص برداشت كمترين نسبت به ساير ژنوتيپ‌ها دارد. اين رقم با توجه به داشتن بلندترين طول خوشه و وزن كم هزار دانه آن شاخص برداشت كمتري نسبت به ساير پنوتيپ‌ها برخوردار بود. مقايسه ميانگين تعداد برگ فعال بعد از گلدهي نشان مي‌دهد كه رقم شاهد ندا بيشترين تعداد برگ (4/4) و لاين 101، (3/3) كمترين تعداد برگ فعال را دارا مي‌باشد و لاين 106 با تعداد 2/4 برگ، تعداد برگ نسبتاً بالايي را دارا مي‌باشد. مقايسه ميانگين قطر ساقه نشان مي‌دهد كه لاين 104 و 101 به ترتيب 133/7 و 033/5 ميلي‌متر بيشترين و كمترين قطر ساقه را دارا مي‌باشد. لاين 106 با ميزان 233/6 ميلي‌متر از قطر ساقه نسبتاً بالايي برخوردار مي‌باشد. مقايسه ميانگين عملكرد دانه ارقام مورد آزمايش نشان داد كه لاين 106 داراي بالاترين و لاين 104 داراي كمترين ميانگين عملكرد دانه بوده است.

برتري لاين 106 به ساير ژنوتيپ‌ها را مي‌توان احتمالاً به بيشتر بودن وزن هزار دانه و بالا بودن درصد دانه‌هاي پر و بالا بودن فتوسنتز بيشتر به جهت داراي بودن برگ فعال در مرحله بعد از گلدهي و پاكوتاهي اين لاين دانست. با توجه به نتايج به دست آمده از صفات مورد مطالعه مي‌توان گفت كه تيپ مناسب رقم انتخابي از برنج كه داراي عملكرد بالايي مي‌باشد عبارتست از كوتاه بودن ارتفاع بوته، تعداد پنجه مناسب، درصد بالاي تعداد دانه در خوشه، درصد بالاي دانه پر، وزن هزار دانه زياد، بالا بودن شاخص برداشت، قطر ساقه بيشتر، كلروفيل بيشتر برگ و تعداد برگ فعال بيشتر بعد از گلدهي به عنوان مبناي اصلي در انتخاب يك رقم مناسب مي‌باشد كه در اين راستا لاين 106 در مقايسه با ارقام شاهد فجر و ندا داراي برتري از نظر صفات فوق بوده مي‌تواند به عنوان رقمي مناسب با پتانسيل عملكرد بالا انتخاب كرد.
منابع

1- پيردشتي، هـ . 1379. اثر تاريخ نشاءكاري بر عملكرد و اجزاي عملكرد چند رقم برنج، مجله علوم زرعي، جلد 16 شماره 2 ص 146-158.
2- سالار ديني، ع. و مجتهدي، م. 1372. اصول تغذيه گياه انتشارات دانشگاه تهران.
3- عرفاني، ر. 1374. بررسي اثرات ازت و تاريخ كاشت بر روي رشد و عملكرد برنج پايان‌ نامه كارشناسي ارشد دانشكده كشاروزي دانشگاه تربيت مدرس.
4- هاشمي دزفولي، ا. كوچكي، ع. و بنايان، م. 1374. افزايش عملكرد گياهان زراعي (ترجمه) انتشارات دانشگاهي مشهد.


5- akita, s. 1989. progress in irrgiated rice research. inter national rice research institue, 3th end. los banos. philippines.
6- yoshida, s., and parao, f. t. 1976. climatic influence on yield and yield and components of lowland rice in the tropics. climate and rice. international rice research institue. 471-494.منبع : www.berenge.com

اگر در مورد این مطلب نظری دارید می توانید در این قسمت ارائه نمائید:
نام
ایمیل
نظر لطفا فارسی تایپ کنید :
 
نظرات ارسال شده :

نام : aa ایمیل : aa زمان ارسال :
پنج شنبه / /
فعال :

mt20180629

timberland outlet


supreme clothing


nike free 4.0


canada goose


coach factorty outlet


pandora charms


moncler


nmd adidas


michael kors outlet canada


coach outlet


canada goose jackets


canada goose outlet


louis vuitton handbags


ralph lauren outlet


cartier outlet


puma rihanna shoes


jordan shoes


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin outlet


nike air max zero


cheap oakley sunglasses


birkenstock sandals


reebok shoes


adidas stan smith


michael kors outlet canada


salewa shoes


kate spade handbag


coach outlet


coach outlet


louis vuitton outlet online


hermes birkin


canada goose outlet


cole haan shoes


adidas shoes


underarmour shoes


ugg outlet


jordans


coach factory outlet


kyrie 4 shoes


pandora charms sale clearance


pandora jewelry


nike outlet


toms shoes


michael kors outlet


adidas


adidas superstar


michael kors outlet online


kate spade bags


nike outlet


adidas nmd


nike tessen


birkenstock shoes


swarovski crystal


jimmy choo outlet


cheap jordans for sale


pandora jewelry


ralph lauren outlet


christian louboutin outlet


pandora jewelry


birkenstocks


michael kors outlet


nike air presto


adidas nmd


pandora jewelry outlet


christian louboutin


van cleef and arpels jewelry


nike epic react flyknit


pandora jewelry official site


nike dunks


timberland boots outlet


versace handbags


timberland outlet


prada handbags


nike outlet store


timberland outlet


moncler jackets


michael kors outlet


john lobb boot maker shoes


michael kors outlet


adidas nmd shoes


nike basketball shoes


hermes outlet


ralph lauren


tory burch outlet online


coach factory outlet


coach outlet store


yeezy 350 boost


uggs canada


nfl jerseys wholesale


moncler jackets


coach outlet store online clearances


adidas superstar


air jordan shoes


dr martens boots


tiffany and co


ugg outlet


burberry outlet


yeezy boost


nike outlet


reef sandals


wolverine boots


michael kors outlet canada


pandora charms


nike react shoes


ugg boots


coach outlet


cheap mlb jerseys


mont blanc pens


teva shoes


timberland boots


fred perry


pandora jewelry


columbia shoes


coach outlet


danner boots


nike air more money


canada goose outlet


oakley sunglasses


salomon shoes


dooney and bourke handbags


nike zoom


givenchy handbags


fitflops sale


coach factory outlet


pandora charms


jordan shoes


ray ban sunglasses


polo ralph lauren outlet


new balance shoes


canada goose jackets


oakley sunglasses


michael kors outlet clearance


florsheim shoes


coach factory outlet


nike outlet


bally handbags


red bottoms


dansko shoes


air max 2019


coach factory outlet


coach outlet


ferragamo outlet


nike air max


cheap oakley sunglasses


supreme new york


jimmy choo outlet


nike shoes


timberland boots


rolex watches


toms outlet


discount oakley sunglasses


coach outlet


adidas nmd


kate spade outlet


nike air max


pandora charms sale clearance


gap polo shirts


air max 2018


ray ban sunglasses


jimmy choo


cole haan outlet


mulberry uk


mammut boots


polo outlet


michael kors outlet


nike cortez


cheap nfl jerseys


louboutin shoes


kate spade outlet store


michael kors outlet


ecco shoes


ralph lauren uk


oakey sunglasses


supra shoes


kevin durant shoes


adidas shoes


adidas shoes


canada goose


uggs


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin outlet


fitflops sale clearance


birkenstock outlet


fitflops


dr martens outlet


kate spade outlet


coach outlet online


adidas yeezy boost


red wing outlet


pandora charms sale


hermes bags


air max 90


canada goose sale


coach factorty outlet


coach factory outlet


cheap jordans


ralph lauren outlet


mulberry handbags


ralph lauren


michael kors outlet


jordan retro


coach outlet


kobe bryant shoes


pandora jewelry


valentino shoes


ray ban sunglasses discount


allen edmonds shoes


vans store


nba jerseys


pandora jewelry


oakley sunglasses


coach outlet


uggs


ugg outlet


coach outlet store


jordans


cheap ray ban sunglasses


kate spade handbags


fendi handbags


cheap jordan shoes


arcteryx boots


ultra boost


adidas outlet


nike shox


naot sandals


coach outlet online


michael kors outlet


ralph lauren outlet


nike air max 95


fitflops


polo ralph lauren outlet


pandora charms


philipp plein outlet


kate spade outlet


michael kors outlet


ecco shoes


air more uptempo


replica watches


coach outlet online


rolex watches


adidas originals


coach outlet store online


fitflops sale clearance


coach outlet


birkenstock sandals


harden vol 1


michael kors outlet


pandora charms


ralph lauren sale clearance


pandora charms


pandora jewelry


puma shoes


salvatore ferragamo shoes


moncler jackets


jordan shoes


unomagli shoes


pandora charms


pandora outlet


nike store


yeezy boost


cheap nfl jerseys


kate spade outlet


air max 97


cheap jordans


hermes handbags


salvatore ferragamo


moncler outlet


kate spade


manolo blahnik shoes


pandora charms


ugg boots


louis vuitton


pandora jewelry


coach outlet canada


swarovski outlet


nike shoes


tory burch outlet


pandora outlet


nike air max axis


adidas yeezy


coach factory outlet


coach outlet


adidas shoes


philipp plein shirt


columbia sportswear


canada goose sale


saint laurent outlet


canada goose outlet


salomon shoes


coach factory outlet online


air max 2017


tiffany and co


coach factory outlet


mulberry bags


nike outlet online


asics outlet


coach outlet


alden shoes


hermes handbags


harry winston jewelry


burberry outlet


jordan shoes


nike shoes


converse all star


red wing shoes


nike shoes


nike cortez


fitflops


garmont boots


coach outlet store


valentino shoes


mbt shoes


cheap ray bans


timberland boots


michael kors outlet online


supra shoes


kenneth cole shoes


ralph lauren outlet


berluti shoes


moncler jackets


birkenstock sandals


coach outlet


cheap mlb jerseys china


adidas outlet


polo outlet store


nike shoes for men


louis vuitton outlet online


christian louboutin


coach outlet


coach outlet


armani exchange outlet


nike huarache


air jordans


asolo boots


uggs outlet


coach outlet


michael kors


adidas outlet


keen shoes


ralph lauren sale clearance


ferragamo shoes


ralph lauren sale


adidas yeezy


adidas yeezy


coach factory outlet


red bottoms shoes


coach outlet


caterpillar boots


converse shoes


toms outlet


hermes handbags


nike air foamposite


ysl outlet


ray ban sunglasses


nike air max


givenchy outlet


coach factory outlet


pandora jewelry


hermens bags


coach outlet store


pandora jewelry official site


chopard watches


oakley sunglasses


christian louboutin shoes


timberland boots


air max 97


cheap jordans


fitflops


prada outlet


keen sandals


supreme clothing


nike huarache


saint laurent handbags


canada goose outlet


adidas yeezy boost


adidas shoes


asics shoes


ugg outlet


salvatore ferragamo shoes


jordan shoes


coach outlet


nike zoom


michael kors outlet


mlb jerseys


nike air max 1


michael kors handbags


polo ralph lauren outlet online


chch handbags


oakley sunglasses


coach factory outlet


coach factorty outlet


fred perry polo


nike air max shoes


johnston and murphy outlet


canada goose outlet


ecco shoes for men


fitflops sale


kate spade outlet


birkenstock shoes


ysl handbags


pandora


coach outlet store


merrell shoes


nike air force 1


ray ban sunglasses


kate spade


ralph lauren uk


salvatore ferragamo shoes


nike outlet online


cheap jordans free shipping


mcm outlet


michael kors outlet


kate spade outlet store


nike air max 270


michael kors outlet clearance


pandora charms sale clearance


coach factory outlet online


pandora outlet


ugg outlet


coach canada


ralph lauren sale clearance


supreme clothing


dr martens


birkenstock sandals


valentino shoes outlet


moncler outlet


louis vuitton outlet


ugg boots on sale


vasque boots


vionic sandals


moncler coats


mikimoto pearls


canada goose sale


michael kors outlet online


yeezy boost


lowa boots


canada goose outlet


nike free run


cheap jordans


pandora jewelry outlet


air jordans


mcm handbags


vans shoes


louboutin shoes


vasque shoes


nike air max outlet


coach outlet


dior handbags


kate spade outlet store


michael kors outlet clearance


converse outlet store


coach outlet


cheap nike air max


mont blanc


ecco outlet


michael kors outlet


coach outlet


the frye company shoes


ecco shoes


prana clothing


ray ban sunglasses discount


michael kors outlet clearance


oakley sunglasses outlet


kate spade


teva sandals


coach outlet


coach factory outlet


ralph lauren outlet


yeezy boost


jordan retro 11


red bottom shoes


cheap nba jerseys


louboutin shoes


pg 2


cheap oakley sunglasses


uggs outlet


cheap mlb jerseys


birkenstock outlet


michael kors outlet online


polo ralph lauren outlet


adidas yeezy boost


salvatore ferragamo


polo ralph lauren


oakley sunglasses


air max 2018


air jordan shoes


fitflops


gucci outlet


coach factory outlet


nike air max 87


adidas yeezy


adidas yeezy


adidas shoes


louis vuitton outlet


tory burch outlet


ralph lauren outlet


lebron james shoes


jordan shoes


coach outlet store


ralph lauren outlet


moncler outlet


uggs


abercrombie and fitch


lacoste polo shirts


givenchy handbags


pandora store


yeezy boost 350


fitflops sale clearance


nike shoes


kobe shoes


louis vuitton


adidas campus


louis vuitton outlet store


mulberry outlet


polo outlet


skechers shoes


cheap jordans


kate spade handbags


birkenstock


new balance outlet


tiffany outlet


pandora outlet


mt20180629

نام : wwwe ایمیل : wwhaiyan66@gmail.coM زمان ارسال :
شنبه / /
فعال :

nike air max 90


zx flux


adidas tubular


curry 4 shoes


red bottom heels


chrome hearts


yeezy boost


jordan shoes


ysl


yeezy shoes


golden goose


moncler jackets


goyard bags


yeezy boost 350


jordan 11


off white jordan 1


adidas stan smith


kate spade handbags


ferragamo belt


michael kors handbags


Kanye West shoes


nike sneakers for men


longchamp handbags


goyard bag


lacoste


jordan 12


jordan shoes


tory burch


adidas yeezy


air jordans


ysl handbags


kyrie 4 shoes


michael kors


rolex replica


yeezy boost


adidas nmd r1


michael kors outlet


lacoste polo


hermes belt


michael kors outlet


supreme clothing


links of london


adidas gazelle


nike air max 2019


yeezy boost 350 v2


longchamp


balenciaga


fake rolex


christian louboutin


chrome hearts


tory burch sandals


adidas superstar


adidas ultra


bape hoodie


tory burch shoes


fila shoes


http://www.kobeshoes.uk


hermes belts for men


nike shox for men


michael kors handbags


hermes handbags


lebron 16


jordans


tory burch outlet


mbt shoes outlet


balenciaga


chrome hearts online


chrome hearts


longchamp bags


michael kors handbags outlet


longchamp outlet


nike air max


yeezy shoes


nike huarache


nmd


air jordan


goyard st louis tot


mlb jerseys


michael kors outlet


nike lebron 16


nike epic react


fila shoes


kobe shoes


adidas superstars


pandora bracelet


yeezy


off white hoodie


balenciaga triple s


ferragamo belts


lacoste outlet


coach outlet


nike roshe run


kd shoes


offwhite


michael kors handbags


ultra boost


off white clothing


hermes belt


goyard handbags


coach outlet online


goyard handbags


air jordan 13


yeezys


michael kors outlet online


gucci belts


off white nike


adidas outlet


nike sneakers for women


coach factory outlet


kobe 9


adidas eqt


goyard


kyrie 3


fila shoes


yeezy boost 500


nike max


michael kors outlet online


kd 11


jordan retro 6


jordan 13


moncler jacket


fila


hogan outlet


coach outlet online


coach outlet sale


longchamp bags


adidas tubular shadow


adidas ultra boost


yeezy shoes


caterpillar boots


calvin klein outlet


jordan shoes


yeezy shoes


asics gel kayano


adidas shoes


adidas stan smith sneakers


off white shoes


fila shoes


reebok shoes


nike flyknit


baseball jerseys


nike huarache


yeezy boost


adidas nmd runner


vans shoes


air jordan 4


yeezy boost 350


jordan shoes


adidas shoes


kd shoes


golden goose outlet


michael kors outlet online


cheap nba jerseys


yeezy boost


coach outlet


golden goose outlet


longchamp outlet


cheap nba jerseys


stephen curry 5


air jordan


yeezy boost


nike air max


off white


hermes handbags for sale


yeezy 500


lebron shoes


lacoste polo


hermes bags


adidas yeezy


yeezy boost 350 v2


balenciaga sneakers


off white


michael kors outlet


adidas shoes online


asics kayno


kyrie irving shoes


michael kors outlet


longchamp handbags


goyard handbags


yeezy 700


pure boost


kobe shoes


nike air max 270


goyard


links of london sale


hermes handbags bag


michael kors purses


mbt shoes online


jordan 4


yeezy


adidas yeezy


yeezy boost


coach outlet


asics running shoes


nike air max 2018


jordan retro 12


adidas nmd


cheap mlb jerseys


yeezy boost 350 v2


jordan retro


nike jordans


michael kors outlet


air max 2018


cat boots


hermes online shop


links of london


nike air max


kobe 11


fila disruptor


iniki


hogan outlet online


stephen curry 5


lebron shoes


yeezy shoes


yeezy boost


nike basketball shoes


kobe basketball shoes


golden goose


supreme hoodie


moncler outlet


coach outlet sale


converse outlet store


chrome hearts online


fake rolex


cheap jordans


louboutin shoes uk


lebron 16 shoes


retro jordans


lebron 15


off white clothing


off white hoodie


ferragamo belts


yeezy boost 350


kd shoes


birkin bag


nfl jerseys


vapor max


fila sneakers


golden goose sneakers


coach outlet


kyrie 4


nike air max


adidas ultra boost


adidas nmd


adidas tubular


longchamp bags


golden goose outlet


michael jordan shoes


yeezy boost 350


lebron james shoes


pandora jewelry


fila


adidas pure boost


off white


lacoste polo shirts


michael kors handbags


kobe 11


yeezys


michael kors outlet


yeezy shoes


nike air force 1


adidas yeezy


cheap jordans


nhl jerseys


nike roshe


ralph lauren uk


michael kors handbags


nike shoes


michael kors uk


lacoste outlet


kobe sneakers


westbrook shoes


nmd


yeezy boost 350


kobe shoes


vans outlet


adidas shoes outlet


nba jerseys


vans shoes


louboutin shoes


curry 4


air yeezy


hermes handbags


adidas stan smith shoes


adidas outlet online


100% real jordans for cheap


converse shoes


asics shoes


longchamp handbags


adidas eqt support


adidas yeezy boost


off white shoes


michael kors outlet online


curry 5


nike air huarache


adidas iniki


yeezy boost 350


air force 1


hermes belt


kobe byrant shoes


fila


gucci belt


adidas store


kobe 9


adidas zx flux


curry 5


golden goose sneakers


paul george shoes


air max 2019


bape hoodie


goyard bags


asics shoes


lebron 16


michael kors handbags


nike air max 2017


kd 10


nike flyknit racer


yeezy boost 350


nike react


yeezy boost 350 v2


michael kors outlet


yeezy boost 350


yeezy boost 700


calvin klein outlet online


golden goose


yeezy boost 350 v2


lacoste online shop


golden goose outlet


james harden shoes


kyrie shoes


basketball shoes


kevin durant shoes


nike cortez


mbt shoes


yeezy boost 350


lebron 10


lacoste polo


nike kd 11


kd 11 shoes


harden shoes


fitflops sale clearance


nike hyperdunk


lebron 16


balenciaga shoes


nfl store


timberland outlet


air max 270


ralph lauren uk


golden goose


adidas crazy explosive


air max 90


birkin bag


lebron 16 shoes


jordan sneakers


coach factory outlet


yeezy boost 350 v2


red bottom shoes


russell westbrook shoes


michael kors


replica rolex


birkin bag


goyard wallet


fake rolex watches


golden goose


air max


converse outlet


michael kors outlet store


ferragamo belt


nike foamposite


converse outlet


nike polo


cheap nfl jerseys


reebok outlet


balenciaga shoes


nike shox


adidas ultra boost uncaged


michael kors factory outlet


goyard bag


golden goose outlet


curry 4


vapormax


adidas nmd


red bottoms


timberland boots


nike react


retro jordans


golden goose sneakers


golden goose sneakers


links of london outlet store


jordans


nike cortez men


off white clothing


jordan shoes


nike air force


polo ralph lauren


jordan 6


golden goose


kd 11


balenciaga shoes


jordan 11 retro


yeezy 500


longchamp


hermes birkin


yeezy shoes


lebron 15 shoes


nike sneakers


adidas stan smith


nike flyknit


cheap jordans


chrome hearts online


nike epic react


off white x jordan 1


lebron 11


longchamp


nike polo shirts


fila


fitflops


nike flyknit racer


adidas tubular


jordans


balenciaga


cheap jordans


moncler jackets


crazy explosive


hermes outlet online


birkin bag


coach handbags
نام : dagege5 ایمیل : daigege2@gmail.com زمان ارسال :
چهار شنبه / /
فعال :

pandora jewelry


coach outlet


coach outlet online


pandora charms


cheap jordans


ugg boots


christian louboutin outlet


canada goose outlet


canada goose jackets


canada goose jackets


uggs outlet


pandora outlet


uggs outlet


michael kors handbags


canada goose jackets


canada goose jackets


coach outlet online


ugg outlet


canada goose jackets


prada outlet


ugg outlet


ugg outlet


coach outlet


christian louboutin outlet


coach outlet


ugg boots


coach outlet


coach outlet


uggs outlet


coach handbags


ecco shoes


coach outlet online


nike air max 2015


christian louboutin shoes


coach outlet


coach outlet


christian louboutin outlet


uggs outlet


uggs outlet


ugg boots clearance


canada goose outlet


coach outlet online


canada goose outlet


ugg boots


coach outlet


canada goose jackets


coach handbags


ugg outlet


canada goose parka


christian louboutin


canada goose outlet


christian louboutin outlet


canada goose outlet


canada goose outlet


canada goose outlet


canada goose outlet


ugg outlet


coach outlet


coach outlet


reebok outlet store


canada goose outlet


pandora charms sale clearance


canada goose outlet


coach outlet


canada goose


coach factory outlet


canada goose outlet


coach outlet


coach outlet


coach factory outlet


coach outlet


christian louboutin outlet


christian louboutin outlet


pandora jewelry


christian louboutin shoes


coach canada


coach outlet


coach factory outlet


coach outlet online


canada goose coats


coach outlet store online


basketball shoes


coach outlet


christian louboutin outlet


coach handbags


coach outlet


canada goose jackets


ugg outlet


ugg outlet


ugg boots clearance


uggs outlet


canada goose coats


coach outlet online


ugg boots


canada goose outlet


canada goose jackets


cheap snapbacks


coach outlet


christian louboutin outlet


canada goose outlet


coach outlet


pandora outlet


canada goose outlet


coach outlet


uggs


christian louboutin shoes


christian louboutin outlet


canada goose outlet


canada goose coats


canada goose outlet


ugg boots


uggs outlet


pandora


pandora charms


golden goose sneakers


ugg outlet


christian louboutin outlet


uggs


canada goose jackets


coach outlet online


ugg boots


canada goose outlet


ugg boots


pandora


coach outlet


coach outlet


canada goose coats


canada goose outlet


ugg outlet


canada goose outlet


canada goose outlet


canada goose outlet


ugg outlet


coach outlet


christian louboutin store


uggs outlet


louboutin pas cher


ugg outlet


pandora outlet


canada goose outlet


canada goose coats


coach outlet


ugg boots clearance


christian louboutin outlet


canada goose outlet


canada goose jackets


pandora jewelry


coach outlet


ugg boots


ugg outlet


pandora charms


canada goose


jordan shoes


air max 90


coach outlet


canada goose outlet


pandora outlet


uggs


canada goose jackets


ugg boots


coach outlet online


canada goose outlet


christian louboutin outlet


jordan shoes


canada goose jackets


coach outlet online


pandora charms


pandora charms


dagege12.12


آرشیو :تماس با ما :   info@berenge.com
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع ( و لینک مربوط به اطلاعات ) بلامانع است
سایت برنج    www.berenge.com