برنج
امروز پنج شنبه 7/12/1399
ارسال به دیگران دریافت خبر نامه

کاربر :

Login : ورودرمز را فراموش کرده ام

Sign up : ثبت نام

0

 
شنبه / /

پاياننامه تحت عنوان: تحليل زماني اپيدمي هاي بيماري سوختگي غلاف برنج ناشي از قارچ Rhizoetonia solani در منطقه مرکزي استان مازندران توسط :فرشته توکلي با مشاوره مهندس رستمي به پايان رسيده است


پاياننامه تحت عنوان: تحليل زماني اپيدمي هاي بيماري سوختگي غلاف برنج ناشي از قارچ Rhizoetonia solani در منطقه مرکزي استان مازندران توسط :فرشته توکلي با مشاوره مهندس رستمي به پايان رسيده است

تحليل زماني اپيدمي هاي بيماري سوختگي غلاف برنج ناشي از قارچ rhizoetonia solani در منطقه مرکزي استان مازندران

ارائه دهنده: فرشته توکلي

اساتيد راهنما: دکتر اعتباريان و دکتر آقاجاني

استاد مشاور: مهندس رستمي

سوختگي غلاف برنج ناشي از قارچ rhizoctonia solani يکي از مهم ترين بيماري هاي گياه برنج (oryza sativa l.) در جهان مي باشد. در کشور ما ايران نيز، در مناطق برنج خيز، به خصوص استان هاي شمالي و در اين ميان مازندران از اهميت بسياري برخوردار است. به منظور بررسي چگونگي پيشرفت بيماري سوختگي غلاف در استان مازندران، 53 مزرعه در 5 شهرستان آمل، قائم شهر، ساري، سوادکوه و بهشهر طي دو سال زراعي 1387 و 1388، مورد ارزيابي قرار گرفتند در طول مدت يادداشت برداري، بازديد از مزارع به طور منظم و به صورت هفتگي انجام گرفته، مقادير دو متغير درصد وقوع و شدت متوسط بيماري ثبت گرديد. در بين مناطق اجراي طرح، مزارع شهرستان آمل و بهشهر، در طول اين دو سال، به ترتيب بيشترين و کمترين مقدار بيماري (از نظر s2, s و i ) را به خود اختصاص دادند. بررسي منحني پيشرفت بيماري (تحليل زماني اپيدمي)، با استفاده از چهار مدل رشد انجام گرفت و سرانجام مدل لاگ لجستيک، مناسب ترين مدل، جهت توصيف پيشرفت بيماري سوختگي غلاف برنج در شرايط استان مازندران معرفي گرديد. اين مدل توانست بهترين برازش را در 8/40 درصد از مزارع با داده هاي شدت بيماري (s و s2 ) و در 96/33 درصد از مزارع با داده هاي درصد وقوع بيماري نشان دهد. مدل تک مولکولي، بعد از مدل لاگ لجستيک بيشترين برازش با داده هاي بيماري را نشان داد. روابط وقوع و شدت بيماري نيز با استفاده از چهار مدل آماري مختلف مورد بررسي قرار گرفت. در بررسي روابط i و s مدل خطي با داده هاي 39/31 درصد از مزارع، بهترين برازش را داشته است. همچنين بررسي روابط i و s2 نيز، مشخص کرد که مدل خطي در 92/33 درصد از مزارع، بالاترين برازش را دارا مي باشد. شيب خط رگرسيوني مدل نيز در بين مناطق مختلف مورد بررسي، تفاوت معني داري نداشته است.
اگر در مورد این مطلب نظری دارید می توانید در این قسمت ارائه نمائید:
نام
ایمیل
نظر لطفا فارسی تایپ کنید :
 

آرشیو :تماس با ما :   info@berenge.com
استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع ( و لینک مربوط به اطلاعات ) بلامانع است
سایت برنج    www.berenge.com